Παλαιό Φάληρο: Διαγωνισμός για την επισκευή της Αχιλλέως (από Αμφιθέας έως Ποσειδώνος)
Ο ∆ήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, προκηρύσσει την με συνοπτική διαδικασία επιλογή αναδόχου, με κριτήριο  κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση
του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ο∆ΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΠO ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ
» με προϋπολογισμό 74.400,00€ (60.000,00+ 14.400,00 ΦΠΑ 24%). Το έργο ανήκει στην  κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό εργασιών 59.946,83 € (δαπάνη εργασιών με Γ.Ε.+Ο.Ε. και  απρόβλεπτα χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).
1.
Το έργο θα εκτελεστεί, σύμφωνα με την με αρ. 70/2018, μελέτη της Τ.Υ. με προθεσμία περαίωσης έξι (6) ημερολογιακούς μήνες.
2.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (∆ιακήρυξη, Έντυπο
Οικονομικής Προσφοράς, κλπ ) από την έδρα της Υπηρεσίας: Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, Παλαιό
Φάληρο, T.K. 175 62, μέχρι τις 05/11/2018.
Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήμου : http://www.palaiofaliro.gr (στη διαδρομή: Εφημερίδα της υπηρεσίας / Προκηρύξεις – ∆ιαγωνισμοί – ∆ημοπρασίες), στο πρόγραμμα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ : https://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro & στο ΚΗΜ∆ΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr
3.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06/11/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30-10.00 π.μ. στο ∆ημαρχιακό Κατάστημα, οδός Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος (2ος όροφος), Παλαιό Φάληρο και το σύστημα υποβολής των προσφορών με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2020248, fax 213 2020359.
4.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.ΥΜΕ.∆Ι, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ.
5.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ∆ΕΝ απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
6.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
7.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ σύμφωνα με την με αριθμ.49/2018 απόφαση του ∆.Σ. περί
Έγκρισης 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
8.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
9.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

X