Δήμος Αλίμου: Νέο πρόσωπο στη διοίκηση η Μελισσαράτου, επιστρέφουν στα παλιά τους λημέρια Καραμολέγκος και Σύρμα
H Λουκία Μελισσαράτου είναι το νέο πρόσωπο που μπαίνει στη διοίκηση του δήμου Αλίμου και αναλαμβάνει αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες που αφορούν κύρια τη Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και θέματα νέας γενιάς.

Ο Αρτέμης Καραμολέγκος ξαναγυρίζει στα παλιά του λημέρια και αναλαμβάνει τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και τα θέματα Καθαριότητας.

Η Δώρα Σύρμα επιστρέφει και αυτή στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, αναλαμβάνοντας όμως και θέματα που αφορούν το Περιβάλλον.

Αναστασία Σιμητροπούλου και Στέφανος Διαμαντής παραμένουν στις θέσεις τους.

Στις 30.7.2018 συνεδρίασαν ο Δήμαρχος με τους απερχόμενους και τους νέους Αντιδημάρχους και τέθηκαν οι στόχοι για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Ανδρέας Κονδύλης ευχαρίστησε τους Αντιδημάρχους για τη σημαντική προσφορά τους και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία και δύναμη για τη συνέχεια.

 

Ορίζουμε τη Δημοτική Σύμβουλο του επιτυχόντος Συνδυασμού κα. Αναστασία Σιμητροπούλου, Αντιδήμαρχο του Δήμου Αλίμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι λήξης της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, προς την οποία μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες που αφορούν κύρια τη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών και τη Νομική Υπηρεσία.
Ειδικότερα:
1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των εν γένει αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας της
Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, εκτός των ακόλουθων δομών: Κοινωνικό Φαρμακείο, Τράπεζα
Αίματος, Δημοτικά Ιατρεία, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Κοινωνικό Φροντιστήριο.
2. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των εν γένει αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διοικητικής
Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
3. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των εν γένει αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος
Νομικής Υπηρεσίας.
4. Την αναπλήρωση του κ. Δημάρχου ως Προέδρου στην Οικονομική Επιτροπή, σε περίπτωση
απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτού.
5. Την αναπλήρωση του κ. Δημάρχου ως Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σε
περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτού.
6. Την κατάρτιση νέου Κανονισμού για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, με ρητές
προβλέψεις και για τα περίπτερα, τις εμποροπανηγύρεις και τις νέες αρμοδιότητες εμπορίου από τον «Καλλικράτη» (ν. 3852/2010).
7. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εργασιών του συνόλου του προσωπικού του Δήμου
Αλίμου, εντός και εκτός Δημοτικού Καταστήματος (τήρηση ωραρίου, προσέλευση-αποχώρηση,
άρτια εκτέλεση καθοκόντων προσωπικού κ.ο.κ.).
8. Την άσκηση κάθε άλλου καθήκοντος και τη διεκπεραίωση κάθε άλλης υπόθεσης που θα της
ανατίθεται.
9. Τη συνεργασία και συντονισμό των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και Ομάδων Εργασίας/ Ομάδων Διοίκησης Έργου με αρμοδιότητα που υπάγεται στα ανωτέρω αντικείμενα.
10. Την αναπλήρωση των λοιπών Αντιδημάρχων στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας,
κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτών.
ΙΙ. Στην Αντιδήμαρχο Αναστασία Σιμητροπούλου θα καταβάλλεται η αντιμισθία που
προβλέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας της θα αναπληρώνεται από την
Αντιδήμαρχο κα. Θεοδώρα Σύρμα και σε περίπτωση κωλύματος αυτής κατά σειρά από τους
Αντιδήμαρχους κ.κ. Στέφανο Διαμαντή, Αρτέμιο Καραμολέγκο, Λουκία Μελισσαράτου, σε
περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο.
Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, να
δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου, στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Ι. Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντος Συνδυασμού κ. Στέφανο Διαμαντή,
Αντιδήμαρχο του Δήμου Αλίμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι
λήξης της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, προς τον οποίον μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες
αρμοδιότητες που αφορούν κύρια τα θέματα Εθελοντισμού.
Ειδικότερα:
Α) ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ–ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ:
1. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εν γένει αρμοδιοτήτων του Τμήματος Δημοτικής
Κατάστασης – Ληξιαρχείου και την αναπλήρωση του Δημάρχου, ως αναπληρωτής Ληξίαρχος.
2. Την υπογραφή των αποφάσεων που αφορούν μεταβολές του Δημοτολογίου (εγγραφές,
διαγραφές, μεταδημοτεύσεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις, προσθήκες κ.α.) και τις τακτές
αναθεωρήσεις στα Μητρώα Αρρένων και στους Στρατολογικούς πίνακες.
3. Την υπογραφή των Δηλώσεων για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας (Πολιτογράφηση).
4. Την υπογραφή Αδειών Γάμου, Αδειών Ταφής και την τέλεση των Πολιτικών Γάμων.
B) ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Γ) ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
1. Την εφαρμογή μέτρων και το συντονισμό ενεργειών για την φροντίδα και προστασία των
αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων.
2. Την ευθύνη λειτουργίας των ακόλουθων κοινωνικών δομών του Δήμου: Κοινωνικό Φαρμακείο,
Τράπεζα Αίματος, Δημοτικά Ιατρεία, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.
3. Την προαγωγή του εθελοντισμού στην πόλη μας.
4. Τη δημιουργία και λειτουργία Γραφείου Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας, με στόχο τη
στήριξη των ανέργων.
5. Τη δημιουργία και λειτουργία Γραφείου ΑμεΑ, με στόχο την ενημέρωση και στήριξη των ΑμεΑ.
6. Το συντονισμό των ενεργειών για την καλύτερη παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς τους πολίτες
(Ελεγκτής Ιατρός, Ιατροί ΠΕΔΥ, Ιατροί στα ΚΑΠΗ κ.λπ.).
7. Την παρακολούθηση του έργου του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας στον
Δήμο και όλα τα Νομικά του Πρόσωπα.
8. Την αναπλήρωση του Δημάρχου ως Προέδρου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σε περίπτωση
απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτού.
9. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εργασιών του συνόλου του προσωπικού του Δήμου
Αλίμου, εντός και εκτός Δημοτικού Καταστήματος (τήρηση ωραρίου, προσέλευση-αποχώρηση,
άρτια εκτέλεση καθοκόντων προσωπικού κ.ο.κ.).
10. Την άσκηση κάθε άλλου καθήκοντος και τη διεκπεραίωση κάθε άλλης υπόθεσης που θα του
ανατίθεται.
11. Τη συνεργασία και συντονισμό των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και Ομάδων
Εργασίας/ Ομάδων Διοίκησης Έργου με αρμοδιότητα που υπάγεται στα ανωτέρω αντικείμενα.
12. Την αναπλήρωση των λοιπών Αντιδημάρχων στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας,
κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτών.
ΙΙ. Στον Αντιδήμαρχο Στέφανο Διαμαντή θα καταβάλλεται η αντιμισθία που προβλέπεται
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας του θα αναπληρώνεται από την
Αντιδήμαρχο κα. Αναστασία Σιμητροπούλου και σε περίπτωση κωλύματος αυτής κατά σειρά
από τους Αντιδήμαρχους κ.κ. Λουκία Μελισσαράτου, Αρτέμιο Καραμολέγκο, Θεοδώρα Σύρμα, σε
περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο.
Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, να
δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου, στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Ι. Ορίζουμε τη Δημοτική Σύμβουλο του επιτυχόντος Συνδυασμού κα. Λουκία
Μελισσαράτου, Αντιδήμαρχο του Δήμου Αλίμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση της
παρούσης μέχρι λήξης της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, προς την οποία μεταβιβάζουμε τις
ακόλουθες αρμοδιότητες που αφορούν κύρια τη Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και θέματα νέας γενιάς.
Ειδικότερα:
Α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των εν γένει αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κέντρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών και των δύο τμημάτων αυτής.
2. Τη μέριμνα για την απογευματινή λειτουργία των Κ.Ε.Π., την λειτουργία των ΚΕΠ κάθε Σάββατο
και τον έλεγχο της ομαλής και ταχείας διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών.
Β) ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ:
1. Την εποπτεία και παρακολούθηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Προσωπικού και ιδιαίτερα τη μέριμνα για την τήρηση του ωραρίου από το προσωπικό του Δήμου, τόσο εντός του Δημαρχείου,
όσο και στους χώρους εργασίας ανά τον Δήμο.

2. Την πλήρη υιοθέτηση του προγράμματος “STAFF” από το Τμήμα Προσωπικού και την εφεξής
λειτουργία του Τμήματος Προσωπικού βάσει του προγράμματος αυτού (άδεις, ατομικοί φάκελοι
κ.λπ.)

3. Την υπογραφή Αποφάσεων κάθε είδους υπηρεσιακών μεταβολών του τακτικού προσωπικού και
προσωπικού αορίστου χρόνου, εκτός από τις αποφάσεις διορισμού, απόλυσης, ανάθεσης
αρμοδιοτήτων/υπογραφών και πειθαρχικού ελέγχου, που είναι εκ του νόμου αμεταβίβαστη.

4. Την υπογραφή αποφάσεων κάθε είδους υπηρεσιακών μεταβολών του έκτακτου προσωπικού
(ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης κ.λπ.), αποφάσεων πρόσληψης και λύσης των σχέσεων
εργασίας, υπερωριών, καταβολής επιδόματος αδείας και αποζημίωσης αδείας, εκτός της άσκησης
πειθαρχικού ελέγχου κατά τα ανωτέρω.

Γ) ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
1. Την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του Κέντρου Πρόληψης (ΚΕΠΡΑΓΕΑ) στα σχολεία του
Αλίμου, σε συνεργασία με το Δ.Σ. του ΚΕΠΡΑΓΕΑ.
2. Την ευθύνη λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
3. Την ευθύνη για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης – συνεργασίας μεταξύ του Δήμου
Αλίμου και του σωματείου «ΝΟΤΙΟΝ ΣΗΜΑ» για την ανάδειξη της ιστορίας της πόλης μας, ιδίως στα σχολεία.
4. Τη δημιουργία και υλοποίηση του προγράμματος «Γνωρίζω την πόλη μου» στα σχολεία του
Αλίμου.
5. Τη λειτουργία (αναβάθμιση, χρήση, εκδηλώσεις κ.λπ.) του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής από
τα σχολεία, τη νεολαία και εν γένει τον πληθυσμό του Δήμου.
Δ) ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
1. Τη μέριμνα για τη σωστή λειτουργία των Λαϊκών Αγορών της πόλης.
2. Την εποπτεία για το σχεδιασμό και τις δράσεις της Πολιτικής Προστασίας.
3. Την πλήρη οργάνωση του Αρχείου του Δήμου και τη λειτουργία του βάσει μηχανογραφημένου
λογισμικού.
4. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εργασιών του συνόλου του προσωπικού του Δήμου
Αλίμου, εντός και εκτός Δημοτικού Καταστήματος (τήρηση ωραρίου, προσέλευση-αποχώρηση,
άρτια εκτέλεση καθοκόντων προσωπικού κ.ο.κ.).
5. Την άσκηση κάθε άλλου καθήκοντος και τη διεκπεραίωση κάθε άλλης υπόθεσης που θα της
ανατίθεται.
6. Τη συνεργασία και συντονισμό των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και Ομάδων Εργασίας/
Ομάδων Διοίκησης Έργου με αρμοδιότητα που υπάγεται στα ανωτέρω αντικείμενα.
7. Την αναπλήρωση των λοιπών Αντιδημάρχων στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας,
κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτών.
ΙΙ. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας της θα αναπληρώνεται από τον
Αντιδήμαρχο κ. Στέφανο Διαμαντή και σε περίπτωση κωλύματος αυτού κατά σειρά από τους
Αντιδήμαρχους κ.κ. Αναστασία Σιμητροπούλου, Αρτέμιο Καραμολέγκο, Θεοδώρα Σύρμα, σε
περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο.

Στην Αντιδήμαρχο κα. Λουκία Μελισσαράτου θα καταβάλλεται η αντιμισθία που
προβλέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, να
δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου, στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντος Συνδυασμού κ. Αρτέμιο
Καραμολέγκο, Αντιδήμαρχο του Δήμου Αλίμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση της
παρούσης μέχρι λήξης της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, προς τον οποίον μεταβιβάζουμε τις
ακόλουθες αρμοδιότητες που αφορούν κύρια τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και τα θέματα
Καθαριότητας.
Ειδικότερα:
1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των εν γένει αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,
καθώς και των θεμάτων Καθαριότητας και Οικολογίας.
2. Την ευθύνη για την καθαριότητα της πόλης και την λειτουργία του Τμήματος Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης.
3. Την ευθύνη για το πράσινο της πόλης και την λειτουργία του Τμήματος Πρασίνου.
4. Την συνεργασία με την Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών και θεμάτων Περιβάλλοντος, ιδίως για ζητήματα προγραμματισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος, οργάνωσης, εισαγωγής καινοτομιών, προμηθειών υλικού και εξοπλισμού, εφαρμογής καλών πρακτικών κ.ο.κ.
5. Την οργάνωση και λειτουργία νέου ρεύματος αποκομιδής για τα οργανικά απόβλητα με κάδους
περισυλλογής καφέ χρώματος (κομποστοποίηση).

6. Την αποτελεσματική οργάνωση και συστηματική εποπτεία του ανθρώπινου δυναμικού.
7. Την έγκαιρη περισυλλογή: α) των ογκωδών αντικειμένων, β) των αποκλάδων και εν γένει των
φυτικών αποβλήτων, γ) των ανακυκλώσιμων υλικών.
8. Τον πλήρη και συστηματικό οδοκαθαρισμό της πόλης, καθώς και τον καθαρισμό κοινόχρηστων
και δημοτικών χώρων (πλατείες, χώροι άθλησης, άλση κ.λπ.).
9. Την έγκαιρη αποψίλωση των χώρων πρασίνου, πάρκων, οικοπέδων, νησίδων κ.λπ. χώρων.
10. Το περιοδικό πλύσιμο και απολύμανση των κάδων απορριμμάτων και των κάδων ανακύκλωσης,
καθώς και την επισκευή / αντικατάσταση των κάδων αυτών.
11. Την υιοθέτηση νέων, σύχρονων τεχνολογιών διαχείρισης απορριμμάτων, όπως ιδίως: α) η
οικιακή κομποστοποίηση, β) οι υπόγειοι κάδοι, γ) οι ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης ‘κώδωνες’, δ) η
ανακύκλωση μαγειρικών ελαίων και ορυκτέλαιων και ε) η ανάπτυξη συστημάτων ανακύκλωσης
μπαταριών, λαμπτήρων και ηλεκτρονικών συσκευών με την τοποθέτηση ειδικών κάδων στα σχολεία
και σε κεντρικά σημεία της πόλης κ.ο.κ.
12. Την ευθύνη σύνταξης προτάσεων – εισηγήσεων για την αποτελεσματική διαχείριση κάθε είδους
απορριμμάτων και αποβλήτων.
13. Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων με έντυπα και αναρτήσεις στην ιστοσελίδα
του Δήμου για θέματα καθαριότητας, περιβάλλοντος και οικολογίας.
14. Την ευθύνη για την καλή λειτουργία του δημοτικού φωτισμού, καθώς και του εορταστικού
φωτισμού και στολισμού της πόλης.
15. Την επίβλεψη των εργασιών του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του
Τμήματος Μελετών-Κατασκευών-Συντηρήσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
16. Την ευθύνη και την εποπτεία της διαδικασίας για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων
αυτοκινήτων.
17. Την εποπτεία και μέριμνα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων προστασίας δημόσιας υγείας και
υγιεινής (μυοκτονίες, απολυμάνσεις, ψεκασμοί κ.λπ.).
18. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εργασιών του συνόλου του προσωπικού του Δήμου
Αλίμου, εντός και εκτός Δημοτικού Καταστήματος (τήρηση ωραρίου, προσέλευση-αποχώρηση,
άρτια εκτέλεση καθηκόντων προσωπικού κ.ο.κ.).
19. Την άσκηση κάθε άλλου καθήκοντος και τη διεκπεραίωση κάθε άλλης υπόθεσης που θα του
ανατίθεται.
20. Τη συνεργασία και συντονισμό των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και Ομάδων
Εργασίας/ Ομάδων Διοίκησης Έργου με αρμοδιότητα που υπάγεται στα ανωτέρω αντικείμενα.
21. Την αναπλήρωση της Αντιδημάρχου Οικονομικών και θεμάτων Περιβάλλοντος Θεοδώρας
Σύρμα, καθώς και των λοιπών Αντιδημάρχων στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας,
κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτών.
ΙΙ. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας του θα αναπληρώνεται από την
Αντιδήμαρχο κα. Θεοδώρα Σύρμα και σε περίπτωση κωλύματος αυτής κατά σειρά από τους
Αντιδήμαρχους κ.κ. Στέφανο Διαμαντή, Λουκία Μελισσαράτου, Αναστασία Σιμητροπούλου, σε
περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο.

Στον Αντιδήμαρχο κ. Αρτέμιο Καραμολέγκο θα καταβάλλεται η αντιμισθία που προβλέπεται
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, να
δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου, στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Ορίζουμε τη Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντος Συνδυασμού κα. Θεοδώρα Σύρμα,
Αντιδήμαρχο του Δήμου Αλίμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση της παρούσας μέχρι
λήξης της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, προς την οποία μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες
αρμοδιότητες που αφορούν κύρια την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και θέματα
Περιβάλλοντος.
Ειδικότερα:
1. Την συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος για το αντικείμενο ευθύνης του και ιδίως για ζητήματα προγραμματισμού, οργάνωσης, εισαγωγής καινοτομιών, προμηθειών υλικού και
εξοπλισμού, εφαρμογής καλών πρακτικών κ.ο.κ.
2. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των εν γένει αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών.
3. Την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, της πορείας εφαρμογής του
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης που υποβάλλεται στο Παρατηρητήριο, της πορείας εισπράξεων πληρωμών και ελέγχου των χρηματικών υπολοίπων.

4. Την εποπτεία και παρακολούθηση των διαδικασιών προσδιορισμού των τακτικών εσόδων του
Δήμου από κάθε αιτία (φόροι, τέλη, δικαιώματα), την είσπραξη και τη διασφάλιση αυτών, καθως
και τη διερεύνηση εκτάκτων και λοιπών χρηματοδοτήσεων από διάφορους φορείς του Δημοσίου.
5. Την υπογραφή βεβαιωτικών χρηματικών καταλόγων και των Αποφάσεων Δημάρχου περί
επιβολής προστίμων για φόρους, τέλη, οφειλές προς το Δήμο κ.λπ., εφόσον τούτα δεν
υπογράφονται αποκλειστικά από υπηρεσιακούς παράγοντες,
6. Την επιμέλεια και έλεγχο κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και την υπογραφή των Αδειών
κατάληψης – χρήσης κοινοχρήστων χώρων για διάφορες αιτίες.
7. Τον προσδιορισμό και εξακρίβωση επιχειρήσεων για την επιβολή του τέλους εκδιδόμενων
λογαριασμών και παρεπιδημούντων.
8. Την εντολή έκδοσης και την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων.
9. Την έκδοση εντολών προμηθειών, εργασιών και μεταφορών όλων των Διευθύνσεων του Δήμου,
καθώς και την υπογραφή των απαιτουμένων δικαιολογητικών (έγκριση πρακτικών αξιολόγησης,
ιδιωτικά συμφωνητικά κ.λπ.) που αφορούν τις παραπάνω προμήθειες, εργασίες και μεταφορές.
10. Την υπογραφή αποφάσεων για ανάθεση των επισκευών και των προμηθειών ανταλλακτικών
επισκευών του συνεργείου δημοτικών οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και την υπογραφή
ιδιωτικών συμφωνητικών προμήθειας ή εργασίας για τις επισκευές των δημοτικών οχημάτων.
11. Τη θεώρηση του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων και βιβλίου (μπλοκ) Διπλότυπων Αποδείξων
Είσπραξης που τηρούνται από τις Σχολικές Επιτροπές (Κ.Υ.Α. 64447/21.2.1991).
12. Την τακτική και έγκαιρη καταχώριση στη βάση των οικονομικών στοιχείων του Δήμου, των
Ν.Π.Δ.Δ. και των επιχειρήσεών του στη βάση δεδομένων.
13. Την επιμέλεια έγκαιρης σύνταξης του ετήσιου Ισολογισμού και Απολογισμού του Δήμου.
14. Την έκδοση, υπογραφή και οπισθογράφηση Τραπεζικών επιταγών του Δήμου Αλίμου προς κάθε
λήπτη αυτών, δικαιούχο, τρίτο κ.λπ.
15. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εργασιών του συνόλου του προσωπικού του Δήμου
Αλίμου, εντός και εκτός Δημοτικού Καταστήματος (τήρηση ωραρίου, προσέλευση-αποχώρηση,
άρτια εκτέλεση καθοκόντων προσωπικού κ.ο.κ.).
16. Την άσκηση κάθε άλλου καθήκοντος και τη διεκπεραίωση κάθε άλλης υπόθεσης που θα της
ανατίθεται.
17. Τη συνεργασία και συντονισμό των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και Ομάδων
Εργασίας/ Ομάδων Διοίκησης Έργου με αρμοδιότητα που υπάγεται στα ανωτέρω αντικείμενα.
18. Την αναπλήρωση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Αρτέμιου Καραμολέγκου, καθώς και των
λοιπών Αντιδημάρχων στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης
αδυναμίας αυτών.
ΙΙ. Στην Αντιδήμαρχο κα. Θεοδώρα Σύρμα καταβάλλονται οι κάθε φύσεως αποδοχές της
οργανικής της θέσης, από τον Προϋπολογισμό του Δήμου Αλίμου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας της θα αναπληρώνεται από την
Αντιδήμαρχο κ. Αρτέμιο Καραμολέγκο και σε περίπτωση κωλύματος αυτής κατά σειρά από τους
Αντιδήμαρχους κ.κ. Αναστασία Σιμητροπούλου, Λουκία Μελισσαράτου, Στέφανο Διαμαντή, σε
περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.