Διαγωνισμός για τη συντήρηση των παιδικών χαρών


O Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης διακηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ».

Η σύμβαση  αποτελείται  από δύο ομάδες:Στον Άλιμο, εν μέσω πανδημίας, ένα από τα μεγαλύτερα έργα αστικής ανάπλασης (VIDEO&ΕΙΚΟΝΕΣ) – notia.gr

Τμήμα  Α (Υπηρεσίες-Εργασίες επισκευής-συντήρησης παιδικών οργάνων & στοιχείων παιδικών χαρών) με δαπάνη που ανέρχεται σε 13.399,35 €, χωρίς Φ.Π.Α. ( γενικό CPV: 50870000-4)

Τμήμα Β (Προμήθεια για την αντικατάσταση-τοποθέτηση εξοπλισμού και εξαρτημάτων παιδικών χαρών) με δαπάνη που ανέρχεται σε 185.794,20 €, χωρίς Φ.Π.Α. ( γενικό CPV: 37535200-9)

Προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά και για τις δυο ομάδες  και για το σύνολο των ειδών και εργασιών των δύο ομάδων.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (199.193,55 € ) πλέον Φ.Π.Α. 24%  δηλαδή συνολικά  στο  ποσό  των  διακοσίων σαράντα επτά  χιλιάδων ευρώ (247.000,00 € ) .

Κριτήριο κατακύρωσης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής για την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όλων των υπό προμήθεια  ειδών και  εργασιών  των δυο Ομάδων.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. (Α/Α διαγωνισμού : 57916)

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 21/05/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής προς το Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, για ποσό που θα καλύπτει το 2 (δύο) τοις εκατό (%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. , ήτοι το ποσό των 3.983,87 €.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημαρχείο Ελληνικού -Αργυρούπολης, Δ/νση: Κύπρου 68  ΤΚ 16410  Αργυρούπολη Τηλ.: 213.2018748,213.2018751 Fax:  213.2018755. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Επίσης το κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου  στη διεύθυνση  www.elliniko-argyroupoli.gr,  στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ), ενώ η  παρούσα  θα αναρτηθεί και  στην διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/.,  σε μίαημερήσια και σε δύο νομαρχιακές εφημερίδες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

X