Tετάρτη 26 Ιουλίου: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου (δείτε live)
Προσκαλείσθε να προσέλθετε στη 16η δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Φαν Βάικ & Λεωφ. Ποσειδώνος) – Αίθουσα Βασίλη Κατσή, την 26η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της κάτωθι ημερήσιας διάταξης:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο
Αποδοχή και κατανομή ποσού € 69.404,93 (εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων
ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών) για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσία του προσωπικού του
Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός Ιουλίου 2017.
ΘΕΜΑ 2ο
Αποδοχή και κατανομή ποσού € 2.568,34 (δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και
τριάντα τεσσάρων λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των χώρων άθλησης του
Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ», από τους
ΚΑΠ μηνός Ιουλίου 2017.
ΘΕΜΑ 3ο
Αποδοχή και κατανομή ποσού € 1.659,28 (χιλίων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι
οκτώ λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών μισθοδοσίας δύο (2) εργαζομένων
ΑμεΑ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ»,
από τους ΚΑΠ μηνός Ιουλίου 2017.
ΘΕΜΑ 4ο
Αποδοχή και κατανομή ποσού € 6.693,62 (έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και
εξήντα δύο λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών Προσώπων &
Υπηρεσιών του Ν. 3106/2003, από τους ΚΑΠ μηνός Ιουλίου 2017.
ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων για την καταβολή έκτακτης επιχορήγησης στα
Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου» και «Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου».
ΘΕΜΑ 6ο

Επιβολή προστίμου στον ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ «ΠΡΟΟΔΟΣ» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών του Ν.
2946/2001.
ΘΕΜΑ 7ο

Επιβολή προστίμου στη ΓΙΑΛΑΜΑ ΜΑΡΙΑ για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής
πινακίδας του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 8ο

Επιβολή προστίμου στον ΓΙΔΑ ΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟ για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής
πινακίδας του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 9ο Επιβολή προστίμου στην ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ για την
παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 10Ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΑΘ. ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την παράνομη τοποθέτηση
διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 11Ο
Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Ι.ΚΤΕΟ ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ Α.Ε. για την παράνομη
τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 12Ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΡΦΙΡΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. για την
παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικού πανό του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 13Ο
Υπαγωγή ή μη της εταιρείας με την επωνυμία ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Χ.-ΓΑΤΣΙΑΣ Δ. Ο.Ε. στις εποχιακά
λειτουργούσες επιχειρήσεις για τους στεγασμένους και μη στεγασμένους χώρους της
(Απόφαση 268/2017 Ο.Ε.).
ΘΕΜΑ 14Ο
Υπαγωγή ή μη της εταιρείας ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Α.Ε. στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις
για τους στεγασμένους και μη στεγασμένους χώρους της (Απόφαση 267/2017 Ο.Ε.).
ΘΕΜΑ 15Ο
Διαγραφή απαιτήσεων τρίτων κατά του Δήμου που αφορούν διπλοεγγραφές, μικρο-
υπόλοιπα που προέκυψαν από μετά από εξοφλήσεις και υπόλοιπα κατόπιν παραιτήσεων
από τους δικαιούχους.
ΘΕΜΑ 16Ο Διαγραφή απαιτήσεων τρίτων κατά του Δήμου οι οποίες δεν δύναται να ενταλματοποιηθούν
και εξοφληθούν λόγω πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και έλλειψης δικαιολογητικών.
ΘΕΜΑ 17ο Παραγραφή αξιώσεων – απαιτήσεων τρίτων κατά του Δήμου.
ΘΕΜΑ 18Ο Διαγραφή εγγραφής στον με αριθμό 4/2-2-2017 Βεβαιωτικό κατάλογο (24/1-7-2016
χρηματικός κατάλογος) που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2014 αντίστοιχα.
ΘΕΜΑ 19Ο
Διαγραφή προστίμου της εταιρείας NINE STREET BAR ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001,
και επανεπιβολή προστίμου στην εταιρεία ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΤΑΚΗ AMFITEATRO
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
ΘΕΜΑ 20Ο Διαγραφή εγγραφής στον με αριθμό 18/4-4-2016 Βεβαιωτικό κατάλογο (137/3-11-2015
χρηματικός κατάλογος) που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2013 αντίστοιχα.
ΘΕΜΑ 21Ο Επαναπροσδιορισμός του υπολογισμού οικονομικής συνεισφοράς τροφείων του Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ (Απόφαση 70/2017 Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΠΣΑ).
ΘΕΜΑ 22Ο Απόδοση εισπραχθέντων προστίμων Κ.Ο.Κ. στο Δήμο Αγίου Δημητρίου.
ΘΕΜΑ 23Ο
Επιχορήγηση Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ για οργάνωση εκδηλώσεων.
ΘΕΜΑ 24Ο
Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου «ΩΡΙΩΝ» για οργάνωση εκδηλώσεων.
ΘΕΜΑ 25Ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης φωτεινής πινακίδας σταυρού φαρμακείου.
ΘΕΜΑ 26Ο Έγκριση τοποθέτησης νέων παροχών ΕΥΔΑΠ.
ΘΕΜΑ 27Ο
Έγκριση τοποθέτησης νέας παροχής ηλεκτροδότησης.
ΘΕΜΑ 28Ο Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2017 επικαιροποιημένης Μελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ».
ΘΕΜΑ 29Ο Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Αναθεώρησης Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου Γ.Π.Σ. Δήμου Αλίμου».
ΘΕΜΑ 30Ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή
Εξωτερικών Διακλαδώσεων Ομάδα Δ 102.
ΘΕΜΑ 31Ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Μικροεπισκευές και μικροεπεκτά-
σεις του δικτύου ομβρίων σε διάφορα σημεία του Δήμου».
ΘΕΜΑ 32Ο Τροποποίηση της με αριθ. 16489/01.09.2016 σύμβασης συντήρησης των εγκαταστάσεων του
κολυμβητηρίου του Δήμου.
ΘΕΜΑ 33Ο Ανανέωση αδειών αποκλειστικής θέσεως στάθμευσης λόγω αναπηρίας.
ΘΕΜΑ 34Ο
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλίμου στην “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2017 –
EUROPEAN MOBILITY WEEK 2017”. Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης
για την υπηρεσία: ”Σχεδιασμός για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Κινητικότητας 2017″.
ΘΕΜΑ 35Ο Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την διοργάνωση της συναυλίας «ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ».
ΘΕΜΑ 36Ο Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για τη διοργάνωση της συναυλίας «Αφιέρωμα στον Άκη Πάνου».
ΘΕΜΑ 37Ο Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για τη διοργάνωση συναυλίας του Σταμάτη Κραουνάκη.
ΘΕΜΑ 38Ο Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για τη διοργάνωση συναυλίας
μεγάλης ελληνίδας ερμηνεύτριας.
ΘΕΜΑ 39Ο Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για τη διοργάνωση συναυλίας Jazz του Δημήτρη Καλαντζή.
ΘΕΜΑ 40Ο Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για τη διοργάνωση συναυλίας του μεγάλου έλληνα συνθέτη.
ΘΕΜΑ 41Ο Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για τη διοργάνωση της θεατρικής παράστασης «Ο Συμβολαιογράφος» με την Υρώ Μανέ.
ΘΕΜΑ 42Ο Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αλίμου (9/2017 απόφαση Ε.Ε.).
ΘΕΜΑ 43Ο Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων μονίμου προσωπικού σε υπηρεσίας ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2017.
ΘΕΜΑ 44Ο
Διαπίστωση σωρευτικής συνδρομής των προϋποθέσεων των διατάξεων της παρ. 2 του
άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 για την απασχόληση με νέες συμβάσεις του προσωπικού με
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.