Με την ίδια ομάδα αντιδημάρχων συνεχίζει ο Κωνσταντάτος
Mε απόφαση του δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γιάννη Κωνσταντάτου, που δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, διατηρούνται στις θέσεις τους οι 6 αντιδήμαρχοι. 

Συγκεκριμένα:

Τον κ. Ξηνταβελώνη Πέτρο ως Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών, ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, στον οποίο παρέχεται αντιµισθία, µε θητεία από 1/3/2017 έως τέλος ∆ηµοτικής περιόδου στον οποίο µεταβιβάζονται οι καθ΄ ύλην αρµοδιότητες, όπως αυτές έχουν οριστεί, ήτοι:

1. Οικονοµικών θεµάτων και ιδίως:

• Την εποπτεία και ευθύνη των οικονοµικών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισµού, Ελέγχου, ∆ηµοτικής Περιουσίας, Ταµειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισµού, Εκκαθάρισης ∆απανών, Προµηθειών, Λογιστηρίου – ∆ιπλογραφικού, Ταµείου, ∆ιαχείρισης υλικών και αποθεµατικού εξοπλισµού γραφείων, ∆ιαχείρισης υλικών και αποθεµατικού εξοπλισµού γραφείων, καθώς και της Οικονοµικής ∆ιαχείρισης των Κοιµητηρίων

• Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.ε ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α’/2006, άρθρο 22 Β.∆.15-6-1959, ΦΕΚ 114Α’/1959. ΕΣ Τµ. VII 175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά µε την οικονοµική υπηρεσία.

2. ∆ιοικητικών θεµάτων και ιδίως:

• την εποπτεία και ευθύνη των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Γραµµατείας Οργάνων ∆ιοίκησης, Ληξιαρχείου, ∆ηµοτολογίου, ∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & ∆ιεκπεραίωσης. • την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του ∆ήµου.

• την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δηµοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις µόνιµης κατοικίας (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.η ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α’/2006)

• την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών µεταβολών του προσωπικού • τη χορήγηση αδειών του προσωπικού • την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών

• τη λειτουργία των ΚΕΠ,

• τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση,

• τη λειτουργία του προγράµµατος ∆ιαύγεια

• τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και µεταναστών

• την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες.

3. Καταστηµάτων, επιχειρήσεων και εµπορίου

• τον έλεγχο καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος,

• την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.

• την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκµετάλλευσης, οργανισµού, φορέα.

• τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος • την προστασία της δηµόσιας υγείας, τον υγειονοµικό έλεγχο των καταστηµάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

• τη λειτουργία ∆ηµοτικών και λαϊκών αγορών, εµποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

• τη ∆ιαφήµιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήµισης.

• την επιβολή πρόστιµων για τα παράνοµα πλαίσια και τις παράνοµες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)

3 • γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίµων των ανωτέρω αρµοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου.

 

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

Τον κ. Βασίλη Κρητικό ως Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο παρέχεται αντιµισθία, µε θητεία από 1/3/2017 έως τέλος ∆ηµοτικής περιόδου, στον οποίο µεταβιβάζονται οι καθ΄ ύλην αρµοδιότητες, όπως αυτές έχουν οριστεί, ήτοι:

1. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, και ∆ιαχείρισης Υλικών, Καυσίµων, ανταλλακτικών µηχανολογικού εξοπλισµού.

2. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος • Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του ∆ήµου, της αποκοµιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των µέσων και του ανθρώπινου δυναµικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο • την επίβλεψη µελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου • το συντονισµό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας • Την ευθύνη των ∆ασών, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, • τη συντήρηση και διαχείριση των συστηµάτων ύδρευσης και άρδευσης και αντλιοστασίων • της συντήρησης και διαχείρισης της αποχέτευσης. • των αντιπληµµυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων

3. Την πολιτική προστασία η οποία περιλαµβάνει: • τον σχεδιασµό της πολιτικής προστασίας • τον συντονισµό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας Για τις ανωτέρω αρµοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίµων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρµόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου.

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

∆ιατηρούµε τον κ. Ματθαίο Ευφραιµίδη ως Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών & ∆όµησης στον οποίο παρέχεται αντιµισθία, µε θητεία από 1/5/2016 έως 31/10/2018 και του µεταβιβάζονται οι παρακάτω καθ’ ύλην αρµοδιότητες:

1. Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα της εποπτείας της ασφάλειας και εκτέλεσης των τεχνικών έργων, Τεχνικής και Γραµµατειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραµµατισµού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισµού, ∆ικτύων, Προγραµµατισµού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων, συγχρηµατοδοτούµενων τεχνικών προγραµµάτων και έργων.

2. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα των αρµοδιοτήτων πολεοδοµίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδοµικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρµογών, Οικοδοµικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραµµατείας. Για τις ανωτέρω αρµοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίµων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρµόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου.

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

Τον κ. Αθανάσιο Καλύβα ως Αντιδήµαρχο Συντήρησης Υποδοµών & Εγκαταστάσεων, στον οποίο παρέχεται αντιµισθία, µε θητεία από 1/3/2017 έως τέλος ∆ηµοτικής περιόδου και στον οποίο µεταβιβάζονται, οι παρακάτω καθ’ ύλην αρµοδιότητες, ήτοι:

1. Συντήρησης Υποδοµών και ιδίως: • Πεζοδροµίων και οδικών δικτύων • Υπαίθριων εγκαταστάσεων (πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές κ.λπ.) • ∆ικτύου Ηλεκτροφωτισµού της πόλης • Ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων και δικτύων 2. Συντήρησης Εγκαταστάσεων και ιδίως: • Σχολικών κτιρίων & κτιρίων των Παιδικών Σταθµών • ∆ηµοτικών κτιρίων • Αθλητικών εγκαταστάσεων • Κτιρίων παροχής πολιτιστικών αγαθών & υπηρεσιών (πολιτιστικά Κέντρα, Ωδείο, Βιβλιοθήκες κ.λπ.) • Κτιρίων κοινωνικών υποδοµών (Κ.Α.Π.Η. κ.λπ.)

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

Την κ. Ειρήνη Στελλάκη ως Αντιδήµαρχο Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής στην οποία δεν παρέχεται αντιµισθία, µε θητεία από 1/3/2017 έως τέλος ∆ηµοτικής περιόδου, και στην οποία µεταβιβάζονται, οι παρακάτω καθ’ ύλην αρµοδιότητες: Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως: • την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της τρίτης ηλικίας (ΚΑΠΗ), την εφαρµογή κοινωνικών προγραµµάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισµού του κοινωνικού τοµέα και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση. • την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρµοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του Κ∆Κ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδοµάτων, την επιβολή προστίµων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείµενης νοµοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου. • την εφαρµογή πολιτικών ή τη συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα, που στοχεύουν στη µέριµνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων.

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

Την κ. Κυριακή Θεοδώρου ως Αντιδήµαρχο Παιδείας στην οποία δεν παρέχεται αντιµισθία, µε θητεία από 1/3/2017 έως τέλος ∆ηµοτικής περιόδου και στην οποία µεταβιβάζονται, οι παρακάτω καθ’ ύλην αρµοδιότητες: • τον συντονισµό της λειτουργίας της Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου • την ύπαρξη, επάρκεια, καταλληλότητα και προστασία της σχολικής στέγης και των σχολικών κτιρίων, • τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης για τους µαθητές και τους διδάσκοντες, • την εποπτεία και τον έλεγχο συλλόγων γονέων και κηδεµόνων, • την εποπτεία των Σχολικών Επιτροπών και τη συνεργασία µ’ αυτές κατά τις διατάξεις του νόµου, • την καθαριότητα και φύλαξη σχολικών κτιρίων, 5 • την τήρηση κανόνων υγιεινής των δηµόσιων και ιδιωτικών σχολείων, • τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης και των προγραµµάτων εξωσχολικών δραστηριοτήτων µε στόχο τη συµµετοχή των µαθητών στη ζωή της πόλης, • την εκτέλεση προγραµµάτων δια βίου µάθησης • στις αρµοδιότητες της παιδείας περιλαµβάνεται, και η χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρµόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου. • στις αρµοδιότητές της, περιλαµβάνεται και η οργάνωση, υποστήριξη και εποπτεία και ο συντονισµός όλων των θεµάτων που αφορούν ή σχετίζονται µε το Τµήµα Αθλητισµού του ∆ήµου Όλοι οι Αντιδήµαρχοι θα µπορούν να τελούν πολιτικούς γάµους .

Αναπλήρωση

 Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου Π. Ξηνταβελώνη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο ∆ήµαρχος, εκτός της αρµοδιότητας υπογραφής ενταλµάτων, για την οποία αναπληρώνει ο Αντιδήµαρχος Β. Κρητικός.

 Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου Β. Κρητικού που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήµαρχος Θανάσης Καλύβας.

 Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου Ματθαίου Ευφραιµίδη που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο ∆ήµαρχος.

 Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου Θ. Καλύβα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος Β. Κρητικός,

 Τις αρµοδιότητες της Αντιδηµάρχου Ειρήνης Στελλάκη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος Π. Ξηνταβελώνης,

 Τις αρµοδιότητες της Αντιδηµάρχου Κυριακής Θεοδώρου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος Π. Ξηνταβελώνης,

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν µπορούν να εκλεγούν µέλη του προεδρείου του δηµοτικού συµβουλίου. Η ανάκληση αντιδηµάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του δηµάρχου.

Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος Πέτρος Ξηνταβελώνης, που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο Βασίλη Κρητικό

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ∆ιαύγεια, στην Ιστοσελίδα και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ήµου και να δηµοσιευτεί σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 3852/10 σε µια τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Γιάννης Κωνσταντάτος

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.