Άγιος Δημήτριος: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο (δείτε live)
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Δημητρίου συνεδριάζει την Τετάρτη 22-2-2017 και ώρα 20:00.-

Δείτε απ’ ευθείας τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο κανάλι του Δήμου στο YouTube.

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22
Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 με θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων ποσού 1.744.680,00 € για την χρηματοδότηση της προμήθειας 4
απορριμματοφόρων οχημάτων, 2 ανατρεπόμενων φορτηγών, 2 αστικών
λεωφορείων, 1 οχήματος τύπου pick up και 1 φορτηγού με επικαθήμενο γερανό
για τον Δήμο Αγίου Δημητρίου.
2. Λήψη απόφασης για τροποποίηση εγγυητικής επιστολής με την «ΔΕΠΑ ΑΕ-
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ»
3. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017.
4. Λήψη απόφασης για έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία «Οργανισμός , Πολιτισμού , Αθλητισμού
και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Νομού Αττικής (ΟΠΑΠ)» που αφορά
στην έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2017.
5. Λήψη απόφαση για έγκριση απολογιστικών στοιχείων Δ’ τριμήνου έτους 2016.
6. Λήψη απόφασης για έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2016 του ΝΠΔΔ
με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Αγίου Δημητρίου.
7. Λήψη απόφασης για έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2016 του ΝΠΔΔ
με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Αγίου Δημητρίου.
8. Λήψη απόφασης που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς
Ασημακοπούλου – Πλουτάρχου.
9. Λήψη απόφασης που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό
Αγγελοκάστρου.
10.Λήψη απόφασης που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς
Αριστοφάνους, Αισχύλου, Φαίδωνος.
11.Λήψη απόφασης που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Οίτης
12.Λήψη απόφασης που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό
Ελπιδοφόρου.
13.Λήψη απόφασης που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Σίνα
14.Λήψη απόφασης που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Αντιόπης.
15.Λήψη απόφασης που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Τατάκη.
16. Λήψη απόφασης που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Νάξου
17. Λήψη απόφασης που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Καπάτου.
18.Λήψη απόφασης για τροποποίηση ενταγμένων πράξεων που αφορούν τη
συνέχιση της λειτουργίας «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της
Φτώχειας» έως 28.02.2017
19.Λήψη απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την πρακτική
άσκηση σπουδαστών ΕΠΑ.Λ. στο Δήμο Αγίου Δημητρίου στο πλαίσιο του
προγράμματος «Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό
χώρο».
20.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό είκοσι (20) θέσεων πρακτικής άσκησης
σπουδαστών Τ.Ε.Ι.
21.Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού έτους
2017 με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως δώδεκα μήνες για τις ανάγκες
των Υπηρεσιών του Δήμου.
22.Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού έτους
2016 με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ
μηνών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.
23.Λήψη απόφασης για συμμετοχή στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%) ΕΤΟΥΣ 2017 με διακριτικό τίτλο
¨ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2017¨.
24.Λήψη απόφασης για έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για την Ημέρα της
Γυναίκας καθώς και των σχετικών δαπανών
25.Λήψη απόφασης για έγκριση εκδηλώσεων και δαπανών εθνικών επετείων και
εορταστικής περιόδου Χριστουγέννων .
26.Λήψη απόφασης για έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για την Παγκόσμια
Ημέρα κατά του ρατσισμού καθώς και των σχετικών δαπανών.
27.Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου περαίωσης της «Υπηρεσίας
Υποστήριξης για σύνταξη έκθεσης Αειφορίας του Δήμου, βάσει του πρότυπου
GRI – G4 και των αρχών των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact)»
28.Λήψη απόφασης για παράταση της υπ αριθμ.7425/01-03-2016 σύμβασης που
αφορά την “ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”
29.Λήψη απόφασης περί χορήγησης ή μη παράτασης συμβατικού χρόνου
παράδοσης για την ”Προμήθεια στεγανωτικού μονωτικού υλικού”.
30.Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση
εργασιών του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ».
31.Λήψη απόφασης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για την Παιδική
κατασκήνωση Δήμου Αγ. Δημητρίου, στην περιοχή ”Περιβολάκια-Ραφήνας”.
32.Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 122/2016 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου με θέμα «Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής
και οριστικής παραλαβής του έργου «Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση
επειγουσών επιδιορθώσεων σε σχολεία του Δήμου»
33.Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 355/2015 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου με θέμα «Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής
και οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο
Δήμο Αγίου Δημητρίου”,
34.Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου
ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου
«Διαμόρφωση θεατρικής αίθουσας Μελίνας Μερκούρη».
35.Λήψη απόφασης για επέκταση της από 12/05/2009 σύμβασης σύνδεσης
παροχής υπηρεσιών του ψηφιακού συστήματος κινητών ραδιοεπικοινωνιών
OTElink που αφορά σε πέντε (5) ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ TETRA και επέκταση του χρόνου
ομιλίας σε τέσσερα (4) ήδη υπάρχοντα τερματικά.
36.Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας διαδικασίας ανοιχτής πλειοδοτικής
δημοπρασίας για την εκποίηση και περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων
και μεταφορά τους σε συγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους
κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
37.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ
λόγω μη κατοχής του οχήματος συνολικού ποσού 451,00€ και επαναβεβαίωση
της οφειλής, σε διάφορους χρεώστες.
38.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ
λόγω λανθασμένων στοιχείων της πράξης παράβασης, συνολικού ποσού
275,63€.
39.Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ
λόγω εξόφλησης της κλήσης (διπλοεγγραφή) , συνολικού ποσού 65,50€ του κ.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
40.Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 4.394,25€ για την κάλυψη δαπανών
ενοικίασης των χώρων στέγασης των ΚΕΠ για το γ’ τρίμηνο του 2016
41.Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 14.100,22€ από πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου
από 2/11/16 έως και 2/1/17
42.Λήψη απόφασης για έγκριση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2016
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίου Δημητρίου .
43.Λήψη απόφασης για έγκριση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών του
Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2016.
44.Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμηθειών, γενικών υπηρεσιών ,
μελετών και έργων του Δήμου για το 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 65 παράγραφος 1 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.