Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου
alimoslive

Την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016, στις 19.00, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλίμου, στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλη Κατσή (οδός Φαν Βάικ και Λεωφόρος Ποσειδώνος). Θα συζητηθούν 35 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα εξής:

 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 69.404,93 (εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών) για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός Ιουλίου 2016.
 

ΘΕΜΑ 2ο

Αποδοχή και κατανομή ποσού € 2.568,34 (δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των χώρων άθλησης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός Ιουλίου 2016.
 

ΘΕΜΑ 3ο

Αποδοχή και κατανομή ποσού € 1.659,28 (χιλίων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών μισθοδοσίας δύο (2) εργαζομένων ΑμεΑ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός Ιουλίου 2016.
ΘΕΜΑ 4ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 6.693,62 (έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα δύο λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Ν.3106/2003, από τους ΚΑΠ μηνός Ιουλίου 2016.
ΘΕΜΑ 5ο Αποδοχή ποσού € 6.651,00 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, προς κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτηρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.
ΘΕΜΑ 6ο Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ» μετά από παραίτηση Δημοτικού Συμβούλου (196/2014 & 190/2016 αποφάσεις Δ.Σ.).
ΘΕΜΑ 7ο Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου στο «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Ο.Τ.Α.» (211/2014 απόφαση Δ.Σ.).
ΘΕΜΑ 8ο Αντικατάσταση αναπληρωτή εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Ελέγχου Ακτής Αλίμου (ΕΠ.ΕΛ.ΑΚ.) για το έτος 2016 (363/2015 απόφαση Δ.Σ.).
 

 

ΘΕΜΑ 9ο

Επικαιροποίηση της 174/2014 απόφασης Δ.Σ. με τίτλο «Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)», όπως τροποποιήθηκε με την 241/2015 απόφαση Δ.Σ. με τίτλο «Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας ΚΔΑΠ για ένταξη στο πρόγραμμα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» για την περίοδο 2015-2016» και συμπλήρωση αυτών ως προς 4ο και 5ο άρθρο.
ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με τίτλο «4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016».
ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση απόφασης Ο.Ε. με τίτλο «6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2016».
ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση της 58/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ με τίτλο «3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016».
ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση της 55/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ με τίτλο «Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου οικονομικού έτους 2015».
ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση της 13/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τίτλο «Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με επανεπιβολή απαλλοτρίωσης επιφανείας 559,60 τ.μ. στο Ο.Τ. 364 φερόμενης συνιδιοκτησίας Μαρίας Τζανέτου, Αν. Γκιώνη κ.λπ.».
ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τίτλο «Επανεπιβολή Απαλλοτρίωσης επιφανείας 225,26 τ.μ. στο Ο.Τ. Γ 548 φερόμενης ιδιοκτησίας ΠΡΟΜΟΔΑ ΑΕΒΕ».
ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τίτλο «Έγκριση έκθεσης της Επιτροπής Εκτίμησης και Εκποίησης ακινήτων για προσκυρωτέα έκταση στο Ο.Τ. 322 του Δήμου Αλίμου».
ΘΕΜΑ 17ο Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα από καταβολή ΤΑΠ.
ΘΕΜΑ 18ο Τροποποίηση της 191/2016 απόφασης για διαγραφή ποσού από τους υπ’αρ.7/2015, 15/2016 και 27/2016 Βεβαιωτικούς Καταλόγους κ.κ. ΚΙΑΣΣΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ και ΚΙΑΣΣΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
ΘΕΜΑ 19ο Διαγραφή ποσού από τους υπ’ αρ.7/2015, 15/2016 και 27/2016 Βεβαιωτικούς Καταλόγους.
ΘΕΜΑ 20ο Διαγραφή εγγραφής στον με αριθμό 59/10-11-2014 Βεβαιωτικό κατάλογο που αφορά σε πρόστιμα από παράβαση Κ.Ο.Κ. έτους 2011 του με αρ. 29/7-5-2014 χρηματικού καταλόγου.
ΘΕΜΑ 21ο Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα από καταβολή Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου.
ΘΕΜΑ 22ο Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Καταστήματος Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου που βρίσκεται επί των οδών Μεταμορφώσεως αρ. 1 και Λ. Ποσειδώνος.
ΘΕΜΑ 23ο Παραστάσεις των δικηγόρων που έχουν αναλάβει την εκπροσώπηση του Δήμου, ενώπιον των Επιτροπών Εξέτασης Ενστάσεων του Εθνικού Κτηματολογίου και δέσμευση σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ 24ο Έγκριση διενέργειας προμηθειών – υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 25ο Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Γ.Π.Σ. Δήμου Αλίμου».
ΘΕΜΑ 26ο Ανάληψη κόστους λειτουργίας–συντήρησης του έργου «Κατασκευή πεζογεφυρών σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου Αττικής».
ΘΕΜΑ 27ο Έγκριση μετατροπής συμβάσεων Καθαριστών Σχολικών Κτηρίων.
ΘΕΜΑ 28ο Κοπή ενός (1) πεύκου επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών 3.
ΘΕΜΑ 29ο Κοπή ενός (1) πεύκου επί της οδού Δημοκρίτου 4.
ΘΕΜΑ 30ο Επιχορήγηση αθλητικού συλλόγου ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ.
ΘΕΜΑ 31ο Επιχορήγηση ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ.
ΘΕΜΑ 32ο Επιχορήγηση ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ.
ΘΕΜΑ 33ο Συνέχιση της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας έως 31/10/2016.
ΘΕΜΑ 34ο Έγκριση ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
ΘΕΜΑ 35ο Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της σκοπιμότητας συμμετοχής του Δήμου Αλίμου στις εκστρατείες Eco Mobility & Free Mobility που διοργανώνει το Ecocity.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.