53 θέματα θα συζητηθούν στο δημοτικό συμβούλιο Ηλιούπολης
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 14 Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφοκλή Βενιζέλου 114), με θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου από τον Δήμο
2. Διαγραφή προστίμων κεραιών κινητής τηλεφωνίας
3. Ενημέρωση – συζήτηση για τη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου
4. Πορίσματα του διαχειριστικού ελέγχου της «ΕΥΩΝΥΜΟΣ Α.Ε.»
5. Λήψη απόφασης σχετικά με την αναθεώρηση σύμβασης προμήθειας Φυσικού Αερίου
6. Έγκριση του εγχειριδίου Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου για συγχρηματοδοτούμενα έργα για την νέα Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2014 -2020
7. Πρόσληψη Νομικού Συμβούλου στο Δήμο Ηλιούπολης
8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου 2016
9. Νομικές δεσμεύσεις, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, προμηθειών, εργασιών, εγκρίσεις μελετών κλπ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
10. Νομικές δεσμεύσεις, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, προμηθειών, εργασιών, εγκρίσεις μελετών κλπ. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
11. Νομικές δεσμεύσεις, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, προμηθειών, εργασιών, εγκρίσεις μελετών κλπ. της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας
12. Νομικές δεσμεύσεις, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, προμηθειών, εργασιών, εγκρίσεις μελετών κλπ. της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
13. Νομικές δεσμεύσεις, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, προμηθειών, εργασιών, εγκρίσεις μελετών κλπ. του Αυτοτελούς τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών
14. Διοργάνωση συναυλίας Βυζαντινής Μουσικής στα πλαίσια εκδηλώσεων του Δήμου για τις Άγιες μέρες του Πάσχα.
15. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ»
16. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2015 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
17. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2015 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
18. Ανάθεση κατά αποκλειστικότητα βάσει Ν.2286/95 ΑΡΘΡΟ 2 παρ. 13π και νομική δέσμευση για την «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» (Α.Μ. 21/2016) Τεχνικής Υπηρεσίας (ανανέωση συμβολαίων συντήρησης λογισμικού)
19. Έγκριση δαπανών επιμόρφωσης προσωπικού για τη χρήση ψηφιακής υπογραφής
20. Έκδοση απόφασης αποδοχής αποζημίωσης οικ. έτους 2016 από Σ.Π.Α.Υ (άρθρο 247 παρ. 5 του Ν.3463/2006 ΚΔΚ)
21. Αιτιολογημένες διαγραφές παραστατικών παρελθόντων οικονομικών ετών(Π.Ο.Ε)
22. Αντικατάσταση μελών της επιτροπής παραλαβής ΤΕΒΑ
23. Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών
24. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις
25. Ορισμός μελών για την συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2016
26. Αποχαρακτηρισμός οικογενειακού τάφου
27. Έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης, ανάληψη νομικής δέσμευσης και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης του έργου για την διεξαγωγή της 51ης εθελοντικής αιμοδοσίας.
28. Έγκριση μελέτης, ψήφιση πίστωσης, ανάληψη νομικής δέσμευσης για την Υπηρεσία «Μίσθωση μεταφορικού μέσου» για τα θαλασσινά μπάνια, με απευθείας ανάθεση
29. Εκμίσθωση ακινήτων, αιθουσών κλπ. του Δήμου
30. Λήψη απόφασης για την μεταφορά της Λαϊκής αγοράς Κάτω Ηλιούπολη
31. Tροποποίηση επί της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης
32. Έγκριση διαπλάτυνσης πεζοδρομίου επί της οδού Κεφαλληνίας από τη συμβολή της με την οδό Έβερτ μέχρι τη συμβολή της με την προέκταση της οδού Μακεδονίας
33. Ανανέωση παραχώρησης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στη συμβολή των οδών Ίδης 30 & Αιτωλικού 14
34. Ανανέωση παραχώρησης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στην οδό Στρ. Γρίβα 5
35. Ανανέωση παραχώρησης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στην οδό Εκάβης 8
36. Ανανέωση παραχώρησης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στην οδό Σοφ. Βενιζέλου 130
37. Ανανέωση παραχώρησης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στην οδό Αρχιμήδους 28
38. Ανανέωση παραχώρησης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στην οδό Λευκωσίας 26
39. Ανανέωση παραχώρησης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στην οδό Τοσίτσα 23
40. Ανανέωση παραχώρησης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στην οδό Aμαλίας αριθ.7
41. Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) για είσοδο και έξοδο σε νόμιμο πάρκινγκ στη συμβολή των οδών Σαρωνικού 12 & Σολωμού 11
42. Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) για είσοδο και έξοδο σε νόμιμο πάρκινγκ στην οδό Κοραή 25
43. Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) για είσοδο και έξοδο σε νόμιμο πάρκινγκ στην οδό Λουκιανού 28 Β
44. Έγκριση ή μη για την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων επί του κοινοχρήστου χώρου στη συμβολή των οδών Σπ. Μήλιου 17 και Χρ. Σμύρνης
45. 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας και 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου «Αναπλάσεις – συντηρήσεις πάρκων – πλατειών» (A.Μ. 46/2015)
46. 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου «Διαμόρφωση διαφόρων οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας» (Α.Μ. 38/2015)
47. 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου «Διαμορφώσεις σε πεζόδρομους και λοιπούς κοινοχρήστους χώρους» (Α.Μ. 52/2015)
48. 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου «Συντήρησησχολικώνκτιρίων» (Α.Μ. 31/2015)
49. Αυτοδίκαια παραλαβή έργου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών «Ανακατασκευή κατασκευή πεζοδρομίων» (Α.Μ. 46/2008)
50. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα-τσιμεντοστρώσεις-πλακοστρώσεις σε δρόμους με μεγάλη κλίση»(Α.Μ. 4/2013)
51. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενίσχυση αντιολισθηρότητας με την μέθοδο της σφαιριδιοβολής» (Α.Μ. 36/2015)
52. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε διαφόρους δρόμους της πόλης» (Α.Μ. 35/2015)
53. Έγκριση της μελέτης «Τοπογραφικές αποτυπώσεις κολυμβητηρίου , αθλητικών χώρων και δημοτικού σταδίου Δήμου Ηλιούπολης»

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Κώστας Γ. Σεφτελής

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.