Άγιος Δημήτριος: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο
Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα και ώρα 18.00 με θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 7/16 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία «Οργανισμός , Παιδείας , Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής (ΟΠΚΑΠ)» που αφορά σε ενίσχυση της τακτικής επιχορήγησης του ΝΠΔΔ για το έτος 2016.
2. Λήψη απόφασης για έγκριση τμηματικής καταβολής ετήσιας επιχορήγησης στα νομικά πρόσωπα του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου” και “Οργανισμός Παιδείας , Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής”, για το έτος 2016.
3. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2016.
4. Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/16 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία «Οργανισμός , Παιδείας , Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου Αττικής (ΟΠΚΑΠ)» που αφορά στην έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2016.
5. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου.
6. Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ για το έτος 2016 σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. οικ. 4/2395/26-1-16 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
7. Λήψη απόφασης για υποβολής πρότασης καθιέρωσης εξαιρέσεων από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και του συνεχούς ωραρίου του γραφείου επιστημονικών συνεργατών-ειδικών συμβούλων ειδικών συνεργατών της γραμματείας Διοίκησης του Δήμου μας, για το έτος 2016 και επόμενων ετών και την 12ωρη λειτουργία ανάλογα με τις ανάγκες (άρθ. 20 του Ν 4354/2015).
8. Λήψη απόφασης για καθορισμό των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με σχέση εργασίας διάρκειας οκτώ μηνών για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
9. Λήψη απόφασης για έγκριση εκδηλώσεων και δαπανών εθνικών επετείων.
10. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για συνδρομή του Δήμου στον Τοπικό Τύπο και διαδημοτικό τύπο για το έτος 2016
11. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 603/15 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση του κανονισμού Εσωτερικής λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Αγίου Δημητρίου.
12. Λήψη απόφασης για έγκριση διοργάνωσης εθελοντικής αιμοδοσίας έτους 2016.
13. Λήψη απόφασης για χωροθέτηση θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στους σταθμούς των Μετρό Δάφνης, Ηλιούπολης και Αγίου Δημητρίου
14. Λήψη απόφασης για έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Ενίσχυση φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους και πλατείες προκειμένου να αυξηθεί ο χρόνος προσβασιμότητας σε αυτούς από τους δημότες.
15. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης χρόνου περαίωσης της εργασίας «Έλεγχος στατικής επάρκειας Δημοτικών Κτιρίων».
16. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή έργων οδοποιίας περιοχής ΕΚΤΕΛ»
17. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης περαίωσης για την εργασία «Επισκευή υφιστάμενου ψυκτικού συγκροτήματος, δικτύου νερού, κλιματιστικών
μονάδων νερού (FCU)κλπ.”
18. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη δεύτερης παράτασης του χρόνου περαίωσης για
την εργασία «Ανάλυση δομών και έκδοση πιστοποιητικού ISO της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών.”
19. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο.Τ. 849»
20. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου: «EΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΠ»
21. Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης: “Υδραυλική Μελέτη και τεύχη
δημοπράτησης στην περιοχή ΕΚΤΕΛ για την κατασκευή ακαθάρτων”.
22. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπων του Δήμου μας ως Προέδρων με τους
αναπληρωτές τους στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων –
Κινηματογράφων κ.λπ. και & στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων
– Κινηματογράφων για το έτος 2016.
23. Λήψη απόφασης για τον ορισμό ειδικού οργάνου ελέγχου βεβαιώσεων παραβάσεων
της ΚΥΑ 36873/02-07-2007 (ΦΕΚ 1364/02-08-2007 τεύχος Β’ ) ”Καθορισμός των
όρων, των προϋποθέσεων της διαδικασίας των δικαιολογητικών και κάθε άλλης
αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και
λειτουργίας παιδότοπων”
24. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 112.640,78€ για την κάλυψη λειτουργικών
δαπανών σχολείων έτους 2016
25. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 4.033,54€ από πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου από
03/11/15 έως και 04/01/16
26. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 41.902,50€ για την πληρωμή των
ασφαλιστικών εισφορών των επιχορηγούμενων ωφελούμενων στο Πρόγραμμα
Κοινωφελούς χαρακτήρα έτους 2014-2015 για τον μήνα Δεκέμβριο 2015.
27. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 4.394.25€ για την κάλυψη δαπανών
καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των ΚΕΠ για το Γ’ Τρίμηνο του 2015..
28. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 37.325,00€ που αφορά 1η
τακτική
επιχορήγηση 2016 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην
ΣΑΤΑ).
29. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 11.861,06€ που αφορά έσοδα από Ε.Ε. για το
έργο Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (SMARTCARE).
30. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 43.529.76€ για την υλοποίηση ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ
ΣΠΙΤΙ από ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2014 έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015-Γ΄ΔΟΣΗ
31. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ
λόγω μη κατοχής του οχήματος
32. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ
λόγω λανθασμένων στοιχείων της πράξης βεβαίωσης παράβασης
33. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ λόγω
πληρωμής της κλήσης.
34. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ
λόγω μίσθωσης-χρονομίσθωσης του οχήματος
35. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ
λόγω θανάτου του παραβάτη.
36. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ
για διαφόρους λόγους.
37. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής ποσού 250,00€ του κ. ΚΑΖΑΖΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ από τέλος τρίμηνης παράτασης ταφής.
38. Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών τακτικής
μισθοδοσίας του συνταξιοδοτηθέντα υπαλλήλου Μωραΐτη Βασίλειου ποσού
1.161,84€ σε δόσεις.
39. Λήψη απόφασης 1) για επιστροφή ποσών λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών
κοινοχρήστου χώρου σε κενωθέντα περίπτερα α) ποσού 435,60 στον κ. Αποστολάκη
Μιχαήλ (περίπτερο Λ. Βουλιαγμένης 260), β) ποσού 405,00€ στον κ. Σκόρδο
Παναγιώτη (περίπτερο Στριγγάρη 2), γ) ποσού 344,70€ στον κ. Μεγαγιάννη Φώτιο
(περίπτερο Αγίου Δημητρίου 42), δ) ποσού 328,50€ στον κ. Πλυταριά Θεοφάνη
(περίπτερο στην οδό Δωδεκανήσου 2) και 2) για έγκριση διάθεσης πίστωσης
συνολικού ποσού 1.513,80€ σε βάρος του ΚΑ 00.8261.01προϋπολογισμού έτους
2016.
40. Λήψη απόφασης για κατανομή ποσού 100.496,78€ από τους ΚΑΠ (α’ δόση 2016)
που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου
41. Λήψη απόφασης για κατανομή ποσού 12.144,00€ από τους ΚΑΠ που αφορά στην
κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού για τον <<Εθελοντή Σχολικό
Τροχονόμο>>.
42. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της
«Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίου
Δημητρίου.
43. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της 340/2014 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου (συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης) στο σκέλος που
αφορά τον ορισμό εκπροσώπου του Συλλόγου εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης ως μέλους στην Επιτροπή .
44. Λήψη απόφασης για παραχώρηση αίθουσας στο κτίριο του παλιού 3ου Δημοτικού
σχολείου της οδού Πηλέως στον Παλλεσβιακό Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Δημητρίου.
45. Λήψη απόφασης για παραχώρηση του Νέου Κλειστού Αγίου Δημητρίου στο Σύλλογο
Κυκλαδιτών Αγ. Δημητρίου για την πραγματοποίηση του 2ου Φεστιβάλ Ελληνικής
Παράδοσης με θέμα «Αιγαίο, Θάλασσα – Παράδοση και Πολιτισμός» στις 20
Μαρτίου 2016.
46. Λήψη απόφασης επί του υπ’αριθμ. 3233/29-01-16 αιτήματος του Συλλόγου Ανθέων
για την παραχώρηση του κυλικείου της Πλατείας Παναγούλη.
47. Λήψη απόφασης για έγκριση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών του Δημοτικού
Συμβουλίου για το έτος 2015.
48. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγίου
Δημητρίου.
49. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση του εκπροσώπου του Συλλόγου Εργαζομένων του
Δήμου μας στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΑΔΣ 337/14)
50. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση του εκπροσώπου του Συλλόγου Εργαζομένων του
Δήμου μας στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΑΔΣ 336/14)
51. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμηθειών/εργασιών των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου μας (ΟΠΚΑΠ, ΟΠΑΠ, Α/ΘΜΙΑ, Β/ΘΜΙΑ),
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παράγραφος 1 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010).
52. Λήψη απόφασης για έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για την Ημέρα της Γυναίκας
καθώς και των σχετικών δαπανώνΟ Δήμος Αλίμου κέρδισε συνολικά τέσσερα βραβεία στα Best City Awards

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.