Δήμος Αλίμου: Επιχορήγηση Τροφείων για Παιδικούς Σταθμούς
 

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά οι Δ.Π.Σ. Αλίμου, συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για επιχορήγηση τροφείων των εργαζομένων μητέρων, τα παιδιά των οποίων φιλοξενούνται στους Σταθμούς.

Τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια ωφελήθηκαν 720 οικογένειες από το πρόγραμμα με αποτέλεσμα να μην πληρώσουν ούτε ένα ευρώ. Σε συνδυασμό με τη μείωση των τροφείων κατά 30%-50% σε περιπτώσεις χαμηλών εισοδημάτων καθώς και με διευρυμένη πρόνοια για ευπαθείς ομάδες όπως ανέργους, μονογονεϊκές οικογένειες κ.λ.π. δόθηκε στις οικογένειες του Αλίμου μια έμπρακτη στήριξη σε  μια πολύ δύσκολη περίοδο.

 1. Πρόγραμμα για μηδενικά τροφεία

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου εντάσσονται στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» της ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) και για το Εκπαιδευτικό Έτος 2015-2016.

Αυτό σημαίνει πρακτικά πως για διάστημα του  σχολικού έτους τα νήπια και βρέφη που θα επιλεγούν θα φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Αλίμου χωρίς οι γονείς τους να καταβάλουν τροφεία!

 2. Ποιους αφορά

– Εργαζόμενες Μητέρες στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες.

– Άνεργες Μητέρες (με δελτίο Ανεργίας σε ισχύ ή που έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον     ΟΑΕΔ τους τελευταίου 24 μήνες) ή συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης.

Άντρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.

Με οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις: 27.000 € για μητέρες που έχουν ως 2 παιδιά30.000 € για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν από 4 παιδιά και για 36.000€  για μητέρες που έχουν 5 παιδιά και άνω. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€.

Εξαιρούνται οι μητέρες που είναι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α΄ & β΄βαθμού). Εξαιρούνται οι υποψήφιες μητέρες με παιδιά ΑΜΕΑ.

3. Παροχή σχετικών αιτήσεων και πληροφοριών

Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων, θα ξεκινήσει να διατίθεται ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ από τις 4/8/2015 στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr), της ΚΕΔΕ (www.kedke.gr) και του ΕΠΑΝΑΔ (www.epand.gov.gr)

4. Πού και Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις.

Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από 5/8/2015 έως τις 18/8/2014, ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ Ή ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Courier)

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 18/8/2014 και ώρα 14:00 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή Εταιρίας ταχυμεταφοράς (curier).

Στη διεύθυνση : Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε. ΜΥΛΛΕΡΟΥ 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ.

(Τηλ. 210-5214600,  213-1320600)

Με την ένδειξη : «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

 5. Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ή ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ των παρακάτω δικαιολογητικών.

 α) Αντίγραφο αστυνομικής  ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

Αν η μητέρα είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να έχει εκδοθεί το τελευταίο τετράμηνο.

Δείτε στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τις ειδικές περιπτώσεις για διαζευγμένες, σε διάσταση, άγαμες, ανάδοχες, χήρες και άνδρες, σύμφωνο συμβίωσης.

γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο αυτού, για το οικονομικό έτος 2015

(δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2014 έως 31/12/2014). Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης.

5.1. Δικαιολογητικά απασχόλησης

– Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:

α) Βεβαίωση εργοδότη με ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσληψης (16/7/2015), β) αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψής  Με εργόσημο: Βεβαίωση εργοδότη υποχρεωτικά και εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου & απόδειξη κατάθεσης τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης για εργασία τουλάχιστον 5 μηνών).

– Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα:

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα:

α) Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές. β) Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό φορέα.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα για  περιπτώσεις εταίρων Ο.Ε., Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε., ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ:

α) Καταστατικό και τυχόν μεταβολές β) Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ γ) βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη. δ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.

– Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα απαιτείται:

α) Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τρέχον έτος,

5.2. Δικαιολογητικά συμμετοχής σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)

Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για ένταξη στο Πρόγραμμα, όπου θα αναγράφεται και η χρονική περίοδος συμμετοχής σε αυτό.

5.3. Δικαιολογητικά Ανεργίας.

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτείται:

α) αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και β) αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.. γ) σε περίπτωση απώλειας εργασίας κατά τη διάρκεια της πρόσκλησης ή κατά το τελευταίο δίμηνο πριν την ημερομηνία πρόσκλησης και εάν δεν έχει εκδοθεί κάρτα ανεργίας μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, τότε θα προσκομίσει μαζί με το Δελτίο Ανεργίας και τα απαραίτητα έγραφα που αποδεικνύουν την διακοπή εργασίας.

5.4. Δικαιολογητικά Αναπηρίας.

Με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή και ένα τέκνο της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο (με την χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας). Με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ως ανωτέρω.

6. Από ποιους γίνεται η επιλογή και με ποια κριτήρια

Η επιλογή γίνεται αποκλειστικά από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. με κριτήρια για τα οποία υπάρχει μοριοδότηση:

ü  Το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα,

ü  Η κατάσταση απασχόλησης, η εργασιακή σχέση   και το είδος απασχόλησης

ü   Η οικογενειακή κατάσταση

7.  Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες:

Στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (http://www.eetaa.gr), στην ενότητα για τους Παιδικούς Σταθμούς.

Πληροφορίες :

1) Ε.Ε.Τ.Α.Α. Μυλλέρου 73-77, Αθήνα, τηλέφωνα: 210-5214600, 213-1320600

Ο Πρόεδρος των Δ.Π.Σ.Α.

Δημήτριος Φ. Γιαννακόπουλος

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.