Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 5η δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Φαν Βάικ και Λεωφ.
Ποσειδώνος) – Αίθουσα Βασίλη Κατσή, στις 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00
σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) και του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που
ακολουθεί:
ΘΕΜΑ 1ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 69.404,93 ( εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων
τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών) για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσία του
προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ
μηνός : Ιανουαρίου 2015.
ΘΕΜΑ 2ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 2.568,34 ( δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ
και τριάντα τεσσάρων λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των χώρων
άθλησης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός : Ιανουαρίου 2015.
ΘΕΜΑ 3ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 1.659,28 ( χιλίων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και
είκοσι οκτώ λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών μισθοδοσίας δύο (2)
εργαζομένων ΑμεΑ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός : Ιανουαρίου 2015.
ΘΕΜΑ 4ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 6.693,62 ( έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ
και εξήντα δύο λεπτών ) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών Προσώπων
& Υπηρεσιών του Ν.3106/2003, από τους ΚΑΠ μηνός : Ιανουαρίου 2015.
ΘΕΜΑ 5ο ‘Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2015 απόφασης της Δ.Ε.Π. με θέμα «Α΄ κατανομή λειτουργικών
δαπανών ποσού 70.655,56 € για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων στις Σχολικές
Επιτροπές
ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2015 απόφασης της Δ.Ε.Π. με θέμα «Μεταφορά ποσού Σ.Α.Τ.Α.
(Συντηρήσεις επισκευές σχολικών κτιρίων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου»
ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση της υπ΄αριθμ. 3/2015 απόφασης της Δ.Ε.Π. με θέμα : «Μεταβολές Σχολικών
Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2015-2016 στο
Δήμο μας»
ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής προμήθειας «ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
Άλιμος 11/02/2015
Αρ.πρωτ. 2323Σελίδα 2 από 3
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ, UPS,ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ BACKUP, RACK, SWITCH ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ SERVERS ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ BACKUP»
ΘΕΜΑ 9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αύξηση διάρκειας σύμβασης της προμήθειας
ηλεκτρολογικού υλικού
ΘΕΜΑ 10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας της δαπάνης για εκδηλώσεις των
Αποκριών και της Καθαρής Δευτέρας έτους 2015
ΘΕΜΑ 11ο Χαρακτηρισμός Κ.Α. Εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015 ως δεκτικούς για
την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση υποχρεώσεων από ανεξόφλητα παραστατικά παρελθόντων οικονομικών ετών
έως 31/12/2014 (κεκλεισμένες χρήσεις)
ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση και λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμηθειών και υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα «1η
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2015»
ΘΕΜΑ 15ο Συζήτηση για λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη προστίμου για παράνομη τοποθέτηση
αφισών στην κα Ευμορφία Τλα
ΘΕΜΑ 16ο Διαγραφή εγγραφής στον με αριθμό 44/5-12-2012(22/27-6-2012Χρ.Κατ.) & 39/8-9-014
(41/16-7-2014 Χρ.Κατ.) βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορούν σε πρόστιμα από
παραβάσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2008
ΘΕΜΑ 17ο Διαγραφή εγγραφών στους με αριθμό 47/15-5-2013 & 50/10-9-2014 Βεβαιωτικούς
καταλόγους που αφορούν σε πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2009
ΘΕΜΑ 18ο Διαγραφή εγγραφής στον με αριμό 44/5-12-2012 (22/27-6-2012) Βεβαιωτικό κατάλογο
που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2008
ΘΕΜΑ 19ο Διαγραφή εγγραφής στον με αριθμό 4/14-2-2014 βεβαιωτικό κατάλογο που αφορά σε
πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων έτους 2013
ΘΕΜΑ 20ο Έγκριση της υπ΄αριμ. 9/2015 απόφασης της Ο.Ε. με τίτλο « Τροποποίηση και μερική λύση
μίσθωσης όσον αφορά το β΄ οροφοδιαμέρισμα του μίσθιου επί των οδών Γρ.Αυξεντίου 12
& Αριστοτέλους στον Άλιμο.
ΘΕΜΑ 21ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη αναγκών της
Δ/νσης Κοινωνικής Αντίληψης
ΘΕΜΑ 22ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Σολωμού 38
ΘΕΜΑ 23ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή ενός πεύκου επί της οδού Σκανδείας 44
ΘΕΜΑ 24ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή ενός πεύκου επί της διεύθυνσης Υψηλάντου
και Νίκης 83
ΘΕΜΑ 25ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή ενός πεύκου επί της συμβολής των οδών
Νίκης και Μαλτέζου στο ύψος της οδού Δαβάκη
ΘΕΜΑ 26ο Έγκριση του υπ΄αριθ. 30/06.02.2015 πρακτικού της εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τίτλο «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάρτιση και έγκριση του
προϋπολογισμού της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε έτους 2015»
ΘΕΜΑ 27ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάρτιση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του
Δήμου Αλίμου και του Ιατρικού Αθηνών Ε.Α.Ε.
ΘΕΜΑ 28ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υλοποίηση του Προγράμματος «Παιδειατροφής»
και ορισμός υπευθύνου
Σημείωση : Οι εισηγήσεις των θεμάτων έχουν σταλεί ηλεκτρονικά
Κοινοποίηση:
– Γενική Γραμματέα Δήμου Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.