“Υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο χαρακτήρα του Ελληνικού και τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου”
( Του Τάσου Ταστάνη – υποψήφιου δημάρχου Γλυφάδας με τον συνδυασμό “Ανα­τρο­πή στη Γλυ­φά­δα – Αγω­νι­στι­κή Ρι­ζο­σπα­στι­κή Συ­νερ­γα­σία “)

Το πρώην αεροδρόμιο στο Ελληνικό ετοιμάζεται να παραδοθεί στο μεγάλο ελληνικό κεφάλαιο (Lamda Development, συμφερόντων του ομίλου Λάτση). Είναι ακριβώς τα συμφέροντα του Λάτση που εξυπηρετούνται, αφού πρόκειται για γιγάντιο δώρο: 6.204 στρέμματα, για 99 χρόνια, αντί 0,5 δισ. ευρώ, το 75 % του οποίου μάλιστα θα καταβληθεί σε ετήσιες δόσεις, σε βάθος δεκαπενταετίας…

Το Δη­μό­σιο υπο­γρά­φει, συ­νει­δη­τά και οι­κειο­θε­λώς, σύμ­βα­ση κατά του εαυ­τού του, αφού θα είναι υπό­λο­γο απο­ζη­μί­ω­σης για κάθε κα­θυ­στέ­ρη­ση της επέν­δυ­σης από πρά­ξεις δη­μο­σί­ων υπη­ρε­σιών, όχι μόνο πα­ρά­νο­μου χα­ρα­κτή­ρα, αλλά και για κάθε κα­θυ­στέ­ρη­ση που θα προ­κύ­πτει λόγω εφαρ­μο­γής της υπάρ­χου­σας νο­μο­θε­σί­ας εκ μέ­ρους δη­μο­σί­ων υπη­ρε­σιών!

Μά­λι­στα, ο ισχύ­ον νόμος 4062/2012, επι­τρέ­πει στους  «επεν­δυ­τές» να κα­τα­σκευά­σουν κτι­ρια­κές εγκα­τα­στά­σεις ακόμη και επί του αι­για­λού και της πα­ρα­λί­ας, ακόμη και μέσα στη θά­λασ­σα, ακόμη και δίπλα στον αρ­χαιο­λο­γι­κό χώρο του Αγίου Κοσμά, ένα μέρος του οποί­ου βρί­σκε­ται υπό την επι­φά­νεια της θά­λασ­σας. Όσο για τις εξαγ­γε­λί­ες για πάρκο 2.000 στρεμ­μά­των, δεν είναι σαφές αν υπάρ­χει ρητή υπο­χρέ­ω­ση για δη­μό­σιο πάρκο υψη­λού πρά­σι­νου.

Η εφη­με­ρί­δα «Κα­θη­με­ρι­νή», αφού ει­ρω­νεύ­ε­ται τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για «κου­ρα­σμέ­νη» ρη­το­ρι­κή ενά­ντια στο ξε­πού­λη­μα, σε άρθρο της με τίτλο «Ελ­λη­νι­κό, η ώρα του ρε­α­λι­σμού» (26/2/2014), πε­ρι­γρά­φει άρι­στα τι θα συμ­βεί στη δη­μό­σια γη, στη γει­το­νιά μας, αφού ξέρει «από τα μέσα» τα σχέ­δια των φίλων της:

«…προ­ε­τοι­μά­ζε­ται το έδα­φος για έναν νέο μη­τρο­πο­λι­τι­κό προ­ο­ρι­σμό υψη­λών προ­δια­γρα­φών: οι κα­τοι­κί­ες θα απευ­θύ­νο­νται σε τόσο υψη­λές ει­σο­δη­μα­τι­κές κα­τη­γο­ρί­ες που θα κλεί­νουν το μάτι σε εύ­πο­ρους πο­λί­τες από άλ­λους, βο­ρειό­τε­ρους τό­πους και οι οποί­οι θα βλέ­πουν την πα­ρα­λια­κή ζώνη της Αθή­νας και δεν θα πι­στεύ­ουν στα μάτια τους. Πα­ρο­μοί­ως και τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά κέ­ντρα, με δυ­να­τό­τη­τα ανέ­γερ­σης και ψηλών κτι­ρί­ων που όμως θα πα­ρου­σιά­ζουν εξαι­ρε­τι­κό αρ­χι­τε­κτο­νι­κό εν­δια­φέ­ρον και θα μπο­ρού­σαν να εξε­λι­χθούν σε “το­πό­ση­μα” της νέας Αθή­νας.
Έχου­με λοι­πόν να δια­λέ­ξου­με ανά­με­σα στην πο­λι­τι­κή φα­ντα­σί­ω­ση ενός πάρ­κου 6.200 στρεμ­μά­των (άγνω­στο πώς θα δη­μιουρ­γη­θεί και, κυ­ρί­ως, πώς θα συ­ντη­ρη­θεί) και στην αξιο­ποί­η­ση του Ελ­λη­νι­κού που θα απο­δώ­σει έναν χώρο πρα­σί­νου με­γα­λύ­τε­ρο του Χάιντ Παρκ του Λον­δί­νου ή του Σέ­ντραλ Παρκ της Νέας Υόρ­κης και ταυ­τό­χρο­να θα λει­τουρ­γή­σει ως ατμο­μη­χα­νή για την επό­με­νη ημέρα της μη­τρο­πο­λι­τι­κής Αθή­νας».

Μαζί με τα δια­δι­δό­με­να πα­ρα­μύ­θια για 35.000 νέες θέ­σεις ερ­γα­σί­ας και τα γκά­λοπ, με τα οποία, υπο­τί­θε­ται, οι κά­τοι­κοι των όμο­ρων πε­ριο­χών επι­θυ­μούν την «αξιο­ποί­η­ση» Λάτση και όχι το πάρκο και δεν ακο­λου­θούν τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις διεκ­δί­κη­σης πάρ­κου υψη­λού πρα­σί­νου, η κυ­βέρ­νη­ση επι­χει­ρεί να μας γυ­ρί­σει στην εποχή που ερ­χό­ταν ο 6ος αμε­ρι­κα­νι­κός στό­λος στο κέ­ντρο της Γλυ­φά­δας!

Δεν ανα­φέ­ρουν, η κυ­βέρ­νη­ση και το ΤΑΙ­ΠΕΔ, ότι θα διω­χθούν δε­κά­δες υπη­ρε­σί­ες κοι­νω­νι­κές, πρό­νοιας, συ­γκοι­νω­νιών, δη­μο­τι­κές από το χώρο και ότι, αν υπάρ­ξουν θέ­σεις ερ­γα­σί­ας, θα είναι για κα­μα­ριέ­ρες, ρε­σε­ψιο­νίστ, σερ­βι­τό­ρους, γκρου­πιέ­ρη­δες, ανα­σφά­λι­στους και κα­κο­πλη­ρω­μέ­νους, όπως επι­τάσ­σει ο «ρε­α­λι­σμός» του κα­πι­τα­λι­σμού σε κρίση.

Δεν ανα­φέ­ρουν, η κυ­βέρ­νη­ση και το ΤΑΙ­ΠΕΔ, ότι θα φτια­χτεί, στην ουσία, ένα γκέτο υπερ-πλού­σιων, όπου, ακόμα κι αν κα­τα­σκευα­στεί πάρκο, δεν θα μπο­ρού­με να το χα­ρού­με οι υπό­λοι­ποι, φτω­χο­ποι­η­μέ­νοι κά­τοι­κοι της πε­ριο­χής, όπως θα γίνει και με τις ιδιω­τι­κές και κα­τα­πα­τη­μέ­νες πα­ρα­λί­ες και με τον «Αστέ­ρα».

Η υπό­θε­ση του Ελ­λη­νι­κού θυ­μί­ζει έντο­να το βίαιο «εξευ­γε­νι­σμό», όπως έγρα­φε και ο Νίκος Μπε­λα­βί­λας, σε άρθρο του στην «Αυγή» το 2010, για την πε­ρί­πτω­ση της Τρού­μπας, επί δη­μαρ­χί­ας του χου­ντι­κού Αρι­στεί­δη Σκυ­λί­τση, το 1967:  « Έκλει­σε την Τρού­μπα, κα­τε­δά­φι­σε τα ρη­μαγ­μέ­να νε­ο­κλα­σι­κά σύμ­βο­λα της προη­γού­με­νης επο­χής, το Ρολόι, τη Ράλ­λειο Σχολή, τη Δη­μο­τι­κή Αγορά, το Β’ Γυ­μνά­σιο Αρ­ρέ­νων. Εξα­φά­νι­σε τις σπη­λιές και τους τε­κέ­δες του ρε­μπέ­τι­κου και εξυ­γί­α­νε, κατά την αντί­λη­ψή του, το κέ­ντρο της πόλης. Η ιδιω­τι­κή πρω­το­βου­λία ολο­κλή­ρω­σε την κα­τα­στρο­φή, υπο­βοη­θού­με­νη από το ανα­γκα­στι­κό διά­ταγ­μα του Στ. Πατ­τα­κού για αύ­ξη­ση των υψών των οι­κο­δο­μών στην πρω­τεύ­ου­σα. Έπε­σαν οι επαύ­λεις της Κα­στέ­λας και του Νέου Φα­λή­ρου, τα μέ­γα­ρα της Ζέας, του Βρυώ­νη και του κέ­ντρου, τα πε­ρισ­σό­τε­ρα νε­ο­κλα­σι­κά ξε­νο­δο­χεία. Ο Πει­ραιάς άλ­λα­ξε πρό­σω­πο, εκ­συγ­χρο­νί­στη­κε, το τοπίο του 19ου αιώνα εξα­φα­νί­στη­κε μέσα σε ελά­χι­στα χρό­νια, οι ακτές του κα­τα­λή­φθη­καν από πο­λυ­κα­τοι­κί­ες και κα­τα­στή­μα­τα ανα­ψυ­χής, τα μέ­τω­πα του λι­μα­νιού από πο­λυώ­ρο­φα κτί­ρια γρα­φεί­ων των ναυ­τι­λια­κών εται­ρειών».

Το κί­νη­μα της πε­ριο­χής, από το 2007 μέχρι και τώρα, με το δή­μαρ­χο Ελ­λη­νι­κού, Χρή­στο Κορ­τζί­δη, να κάνει απερ­γία πεί­νας και τον κόσμο να ρί­χνει τα κά­γκε­λα της πα­ρα­λί­ας του Αγίου Κοσμά, με τις δη­μο­τι­κές πα­ρα­τά­ξεις της Αρι­στε­ράς και με τις επι­τρο­πές κα­τοί­κων, με την επι­τρο­πή αγώνα για το μη­τρο­πο­λι­τι­κό πάρκο Ελ­λη­νι­κού, έχει αντι­στα­θεί κατ’ επα­νά­λη­ψη, αντι­με­τώ­πι­σε δίκες και κα­τα­δί­κες που ανέ­τρε­ψε.

Πρό­σφα­τα έγι­ναν κι­νη­το­ποι­ή­σεις έξω από τα γρα­φεία του ΤΑΙ­ΠΕΔ, κυ­κλο­φο­ρεί κεί­με­νο υπο­γρα­φών (http://​parkoellinikou.​blogspot.​gr/​2014/​03/​blog-post_​8.​html) και στις 16-17 Μάρτη διορ­γα­νώ­νε­ται 2ή­με­ρο δρά­σε­ων στο χώρο του πρώην αε­ρο­δρο­μί­ου, από τους 3 δή­μους που τους αφορά (Ελ­λη­νι­κό-Αρ­γυ­ρού­πο­λη, Άλιμο, Γλυ­φά­δα).

Οι δή­μαρ­χοι των όμο­ρων δήμων, Αλί­μου και Γλυ­φά­δας, που ανα­γκά­στη­καν να μπουν σε «Κοινή Δράση» με τον Χρ. Κορ­τζί­δη, στην πράξη κά­νουν ακρι­βώς το αντί­θε­το από αυτό που λένε. Και πά­ντως, δεν βοη­θούν κα­θό­λου στην ορ­γά­νω­ση του 2ή­με­ρου που υπο­γρά­φουν.

Η αρι­στε­ρή κί­νη­ση στη πόλη μας «Ανα­τρο­πή στη Γλυ­φά­δα – Αγω­νι­στι­κή Ρι­ζο­σπα­στι­κή Συ­νερ­γα­σία », με δελ­τίο Τύπου, θέτει ένα ση­μα­ντι­κό ερώ­τη­μα στον δή­μαρ­χο Κ. Κόκ­κο­ρη, που έχει διπλή ιδιό­τη­τα. Ο Κ. Κόκ­κο­ρης είναι διο­ρι­σμέ­νο μέλος από την κυ­βέρ­νη­ση στο Δ.Σ. της «Ατ­τι­κό Πα­ρά­κτιο Μέ­τω­πο ΑΕ» και πα­ράλ­λη­λα, λόγω των συν­θη­κών «συν­διοί­κη­σης», τάσ­σε­ται υπέρ του Μη­τρο­πο­λι­τι­κού πάρ­κου.

Η εται­ρεία έχει επι­χο­ρη­γη­θεί από το Πρό­γραμ­μα Δη­μο­σί­ων Επεν­δύ­σε­ων του 2013, με πε­ρί­που 500.000 ευρώ, ενώ ήδη για το διά­στη­μα Σε­πτεμ­βρί­ου-Δε­κεμ­βρί­ου 2013 έχουν ξο­δευ­τεί πάνω από τα μισά σε αμοι­βές της διοί­κη­σης και του προ­σω­πι­κού, καθώς και των ποι­κι­λώ­νυ­μων και πλου­σιο­πά­ρο­χα αμει­βό­με­νων συμ­βού­λων.

Η άμεση ανα­τρο­πή των μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών και των κυ­βερ­νή­σε­ων που τις εφαρ­μό­ζουν, καθώς και των δη­μο­τι­κών αρχών που τις στη­ρί­ζουν, είναι απα­ραί­τη­τη.

Αλλά δεν έχου­με αυ­τα­πά­τες και εί­μα­στε ρε­α­λι­στές που λο­γο­δο­τούν στις ανά­γκες των ερ­γα­ζο­μέ­νων και άνερ­γων αν­θρώ­πων, που θέ­λουν να ζουν σε κα­θα­ρό αέρα, να κο­λυ­μπά­νε ελεύ­θε­ρα και δω­ρε­άν στις πα­ρα­λί­ες, να έχουν πε­ρί­θαλ­ψη και φάρ­μα­κα, σχο­λεία και παι­δι­κούς σταθ­μούς, «Βο­ή­θεια στο σπίτι» στους ηλι­κιω­μέ­νους και όχι κα­ζί­νο, ξε­νο­δο­χεία, ου­ρα­νο­ξύ­στες και ιδιω­τι­κά πάρκα για τα παι­διά των… άλλων, των εύ­πο­ρων.

Ξέ­ρου­με ότι μόνο με τον αγώνα μας θα τους στα­μα­τή­σου­με!

Και θα νι­κή­σου­με την τρο­μο­κρα­τία και τις απει­λές, που είναι το μόνο «όπλο» που απέ­μει­νε στην κυ­βέρ­νη­ση για να απο­τρέ­ψει μα­θη­τές και εκ­παι­δευ­τι­κούς από το να συμ­με­τέ­χουν στις κι­νη­το­ποι­ή­σεις για πρά­σι­νο και πάρκο.
Το Ελ­λη­νι­κό ανή­κει στο λαό του λε­κα­νο­πε­δί­ου της Ατ­τι­κής.
Υπε­ρα­σπι­ζό­μα­στε το δη­μό­σιο πλού­το και το δι­καί­ω­μα σε μια πόλη αν­θρώ­πι­νη.

* Ο Τάσος Τα­στά­νης είναι Αρ­χι­τέ­κτο­νας, μέλος του Συ­ντο­νι­στι­κού της Επι­τρο­πής Αγώνα για τη δη­μιουρ­γία του Μη­τρο­πο­λι­τι­κού πάρ­κου υψη­λού πρα­σί­νου, στο σύ­νο­λο του χώρου του πρώην αε­ρο­δρο­μί­ου του Ελ­λη­νι­κού, και υπο­ψή­φιος Δή­μαρ­χος Γλυ­φά­δας, με τη δη­μο­τι­κή κί­νη­ση «Ανα­τρο­πή στη Γλυ­φά­δα – Αγω­νι­στι­κή Ρι­ζο­σπα­στι­κή Συ­νερ­γα­σία».

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.