Άλιμος – Η Κλέα Μανωλαράκη Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Η Κλέα Μανωλαράκη ορίστηκε την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014, από τον Δήμαρχο Αλίμου Θάνο Ορφανό Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Έχοντας υπόψη :

Α) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ που αφορούν το θεσμό των Αντιδημάρχων, προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται και περιγράφουν τις λοιπές διαδικαστικές προϋποθέσεις, καθώς και του άρθρου 282 παρ. 16 του Ν.3852/2010 όσον αφορά το χρόνο της θητείας των αντιδημάρχων

Β) Το Φ.Ε.Κ. 3465/τ.β΄/28-12-2012) που αφορά τα αποτελέσματα της απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 του μόνιμου πληθυσμού της χώρας της 9ης Μαϊου 2011, με την οποία ο Δήμος Αλίμου έχει πληθυσμό 41.720 κατοίκους και σύμφωνα με την αναφερόμενη στο στοιχείο Α΄ νομοθετική διάταξη σε Δήμους που δεν προέρχονται από συνένωση και έχουν πληθυσμό από 40.000 κατοίκους έως 100.000, ορίζονται έως πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.

Γ) Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου (Φ.Ε.Κ. 1323/21-9-2005/τ.Β΄)

Δ) Το άρθρο 3 του Ν. 4051/2012 (Φ.Ε.Κ. 40/29-02-2012 τ.Α΄) περί αντιμισθίας Ανιδημάρχων

Ε) Την με αριθμ.Πρωτ. 1310/24-1-2014 παραίτηση του Αντιδημάρχου Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Στ) Την με αριθμ. 108/2014 Απόφαση Δημάρχου που αφορά την αποδοχή παραίτησης του Αντιδημάρχου Δ.Γιαννακόπουλου.

Ζ) Τις ανάγκες ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε τη Δημοτική Σύμβουλο του επιτυχόντος Συνδυασμού κ.Κλεάνθη Μανωλαράκη Αντιδήμαρχο του Δήμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι 31/08/2014, προς την οποία μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες που αφορούν τη Δ/νση Κ.Ε.Π.

Ειδικότερα :

1. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εν γένει αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Κ.Ε.Π. και των δύο τμημάτων αυτής α) Εξυπηρέτησης Πολιτών και β) Εσωτερικής Ανταπόκρισης.

2. Την μέριμνα για την πρωϊνή και απογευματινή λειτουργία των υπηρεσιών του Κ.Ε.Π. και τον έλεγχο της ομαλής διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών.

3. Τον έλεγχο της τήρησης των στατιστικών στοιχείων των αιτήσεων των πολιτών.

4. Την υπογραφή εγγράφων προς τους Δημόσιους Φορείς και των απαντήσεων σε αιτήματα και τυχόν παράπονα πολιτών.

5. Τη σύνταξη προτάσεων – εισηγήσεων για την καλύτερη λειτουργία της Δ/νσης.

 

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.