Πρόσληψη 5 γυμναστών από το δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης
Ο Οργανισµός Νεολαίας & Αθλητισµού ∆ήµου Ελληνικού – Αργυρούπολης ¨Γρηγόρης Λαµπράκης¨, προτίθεται να προσλάβει ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, βάση της µε αριθµ. 81 /13 απόφασης του ∆.Σ. του Ο.Ν.Α.∆.Ε.Α., µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου µε ωριαία αντιµισθία, προκείµενου να λειτουργήσει τα
εκπαιδευτικά προγράµµατα Μαζικού Αθλητισµού, τα οποία γίνονται µε την συνεργασία της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, για την περίοδο 2013-2014 µε τις παρακάτω ειδικότητες :
α) Ένα (1) άτοµο για Αντισφαίριση
β) Έναν (1) άτοµο για Παραδοσιακούς Χορούς
γ) ∆ύο (2) άτοµα για Κολύµβηση
ζ) Ένα (1) άτοµο για Επιτραπέζια Αντισφαίριση

Ειδικά Τυπικά Προσόντα :
• Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής ΠΕ
Η µοριοδότηση από το Οργανωτικό πλαίσιο Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους ΦΕΚ Β΄αρ. φυλλου 2527/08-10-2013 που τροποποίησε και αντικατέστησε το ΦΕΚ Β΄ αρ. φύλλου 828/09-04-2013, που τροποποίησε και αντικατέστησε την υπ’
αριθµ. 4843/12.02.2008 (ΦΕΚ 211/Β΄/11-02-2008).
• Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού
Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)
• Χρονική διάρκεια µέχρι οκτώ (8) µήνες
• Ο αριθµός προσληφθέντων θα είναι σύµφωνος µε την έγκριση της Γενικής Γραµµατείας
Αθλητισµού.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στα Γραφεία του Οργανισµού Νεολαίας & Αθλητισµού ∆ήµου Ελληνικού – Αργυρούπολης ¨Γρηγόρης Λαµπράκης¨, Τριπόλεως 6 & Λ. Κύπρου στην Αργυρούπολη, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών που να αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσης σε
δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στα Γραφεία του Οργανισµού και στο ∆ηµαρχείο Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι :
1. Βιογραφικό Σηµείωµα.
3.∆ήλωση ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή.
4. Επικυρωµένη φωτοτυπία πτυχίου, ειδικότητας και βαθµού πτυχίου, µεταπτυχιακού ή
διδακτορικού διπλώµατος.
5. Επικυρωµένη φωτοτυπία ταυτότητας.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7. Βεβαίωση ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας.
8. Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργός (όχι κάρτα ανεργίας).
9. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στα Προγράµµατα Άθλησης για Όλους (αναλυτική αναγραφή ωρών).
9.Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα µονογονεϊκής οικογένειας σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΒΑΣΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.