Ποιες μητέρες δικαιούνται δωρεάν τροφεία για τα παιδιά τους
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά οι Δ.Π.Σ. Αλίμου, συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για επιχορήγηση τροφείων των εργαζομένων μητέρων, τα παιδιά των οποίων φιλοξενούνται στους Σταθμούς.

Τα δύο προηγούμενα χρόνια ωφελήθηκαν 320 οικογένειες από το πρόγραμμα με αποτέλεσμα να μην πληρώσουν ούτε ένα ευρώ. Σε συνδυασμό με τη μείωση των τροφείων κατά 30%-50% σε περιπτώσεις χαμηλών εισοδημάτων καθώς κα με διευρυμένη πρόνοια για ευπαθείς ομάδες όπως ανέργους, μονογονεϊκές οικογένειες κ.λ.π. δόθηκε στις οικογένειες του Αλίμου μια έμπρακτη στήριξη σε μια πολύ δύσκολη περίοδο.

1. Πρόγραμμα για μηδενικά τροφεία
Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου εντάσσονται στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» της ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) και για το Εκπαιδευτικό Έτος 2013-2014.
Αυτό σημαίνει πρακτικά πως για διάστημα 1ος σχολικού έτους τα νήπια και βρέφη που θα επιλεγούν θα φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Αλίμου χωρίς οι γονείς τους να καταβάλουν τροφεία!

2. Ποιους αφορά
– Εργαζόμενες Μητέρες στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες.
– Άνεργες Μητέρες (με δελτίο Ανεργίας σε ισχύ ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ του τελευταίου 24 μήνες) ή συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης.
– Άντρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.
Με οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις: 30.000 € για μητέρες που έχουν ως 2 παιδιά, 35.000 € για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 40.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω.
Εξαιρούνται οι μητέρες που είναι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α΄ & β΄βαθμού).

3. Παροχή σχετικών αιτήσεων και πληροφοριών
Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων, θα ξεκινήσει να διατίθεται ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr και www.eetaal.gr/index1.html), της ΚΕΔΕ (www.kedke.gr) και του ΕΠΑΝΑΔ (www.epand.gov.gr)

4. Πού και Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις.
Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από 25/7/2013 έως τις 2/8/2013, ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 2/8/2013 και ώρα 14:00 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή Εταιρίας ταχυμεταφοράς (curier).
Στη διεύθυνση : Γραφεία της Ε.Ε.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ΜΥΛΛΕΡΟΥ 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ.
(Τηλ. 210-5214600, 213-1320600)
Με την ένδειξη : «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

5. Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ή απλή φωτοτυπία με επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους.

α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
Αν η μητέρα είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο.
Δείτε στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τις ειδικές περιπτώσεις για διαζευγμένες, σε διάσταση, άγαμες, ανάδοχες, χήρες και άνδρες.
γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο αυτού, για το οικονομικό έτος 2012
(δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2011 έως 31/12/2011). Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης.

5.1. Δικαιολογητικά απασχόλησης
– Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται :
α) Βεβαίωση εργοδότη με ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσληψης (19/6/2013), β) αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του 2ου ή τουλάχιστον του 1ου τριμήνου του 2012 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψής της ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη.
– Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα:
α) Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές. β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
– Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα απαιτείται:
Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. ή βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α. ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

5.2. Δικαιολογητικά συμμετοχής σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)
Δείτε αναλυτικά στην πρόσκληση τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για πρόγραμμα STAGE του Ο.Α.Ε.Δ., Ν.Θ.Ε. και Ν.Ε.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ. στην πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α., www.eetaa.gr

5.3. Δικαιολογητικά Ανεργίας.
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτείται:
α) αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης και β) αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
Εάν η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. και παραμένει άνεργη, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.
Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος, απαιτείται βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

6. Από ποιους γίνεται η επιλογή και με ποια κριτήρια
Η επιλογή γίνεται αποκλειστικά από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. με κριτήρια για τα οποία υπάρχει μοριοδότηση:

  • Το χαμηλό ετήσιο δηλωθέν εισόδημα,
  •  Η κατάσταση απασχόλησης, η εργασιακή σχέση και το είδος απασχόλησης
  •  Η ανεργία από τον Ο.Α.Ε.Δ.
  • Η οικογενειακή κατάσταση

7. Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες:
Στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (http://www.eetaa.gr), στην ενότητα για τους Παιδικούς Σταθμούς.

Πληροφορίες :
1) ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ, Θουκυδίδου 73, τηλ. 210-9836648
Αρμόδια Υπάλληλος κα Νικολαϊδου Μελίνα.
2) Ε.Ε.Τ.Α.Α. Μυλλέρου 73-77, Αθήνα, τηλέφωνα: 210-5214600, 213-1320600

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΘΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.