Άγιος Δημήτριος – 37 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο
Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
στις 19 Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 με θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για έγκριση τμήματος του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης
(Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αγίου Δημητρίου για το έτος 2013.
2. Λήψη απόφασης για μείωση ή απαλλαγή δημοτικών τελών.
3. Λήψη απόφασης για έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2013.
4. Λήψη απόφασης για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Δήμου.
5. Λήψη απόφασης για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 του ΝΠΔΔ
«Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Αγίου Δημητρίου
Αττικής».
6. Λήψη απόφασης για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 του ΝΠΔΔ
“Σχολική Επιτροπή σχολείων Α’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.
7. Λήψη απόφασης για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 του ΝΠΔΔ
“Σχολική Επιτροπή σχολείων Β’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.
8. Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (2 μηνών) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ανταποδοτικού
χαρακτήρα λόγω θέρους.
9. Λήψη απόφασης για έγκριση α) του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του
1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο “Κατασκευή παιδικής χαράς στο ΟΤ Γ 1292 καθώς και β)
παράτασης περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου.
10. Λήψη απόφασης αναφορικά με τις οριογραμμές του ρέματος Πικροδάφνης.
11. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Οδοποιία 2012”
12. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου
“Συντήρηση και επισκευή σχολείων 2010”.
13. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του
έργου “Ανακαίνιση βελτίωση χώρων εργοταξίου”.
14. Λήψη απόφασης για συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο για θέματα
Περιβάλλοντος.
15. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας στο ΟΤ 747 επί των
οδών Αγίου Βασιλείου και Σολωμού ιδιοκτησίας Ευγενίας, Σοφίας και Διονυσίας
Βάγκαλη.
16. Λήψη απόφασης για επί της υπ’ αριθμ. 18175/29-5-2013 αιτήσεως της εταιρείας «Ν.
ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.» αναφορικά με την μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης
της «προμήθειας κάδων».
17. Λήψη απόφασης που αφορά σε αίτημα για προσκύρωση στην ιδιοκτησία του κ. Θωμά
Γιάννη στο ΟΤ 1205 επί των οδών Λιδωρικίου και Ήρας δημοτικών εδαφικών
τμημάτων εμβαδού 4,29 τμ και 218,05 τμ.
18. Λήψη απόφασης που αφορά στην τροποποίηση ή μη της υπ’ αριθμ. 167/2007
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην σηματοδότηση των εισόδων
των νόμιμων γκαράζ.
19. Λήψη απόφασης που αφορά στην επανεξέταση ή μη της υπ’ αριθμ. 419/2009απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση ρυμοτομικού
σχεδίου στο ΟΤ 1083α.
20. Λήψη απόφασης που αφορά στην χορήγηση ή μη θέσεων στάθμευσης σε άτομα με ειδικές
ανάγκες.
21. Λήψη απόφασης για μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 98/13 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου (αφορά χορήγηση άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ|).
22. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση σήμανσης απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης
μπροστά από τις ράμπες ΑΜΕΑ στις πλατείες του Δήμου
23. Λήψη απόφασης για έγκριση μετεγκατάστασης συνεργείου επισκευής κα συντήρησης
αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων από την οδό Ελπίδος 27 και
Επισκοπής στην οδό Αχιλλέως 20 του Δήμου μας.
24. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμηθειών, εργασιών και έργων του
Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παράγραφος 1 του ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010).
25. Λήψη απόφασης για παραχώρηση θέσης άσκησης υπαίθριου εμπορίου για
ανθρωπιστικούς λόγους.
26. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ.
Λουκάκη Γεώργιο.
27. Λήψη απόφασης α) για έγκριση πρακτικού επιτροπής κληρώσεων υπαίθριου εμπορίου
και β) για τροποποίηση της 139/11 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα
“Λήψη απόφασης για έγκριση του Κανονισμού Στάσιμου-Υπαίθριου Εμπορίου για το
έτος 2011 και μετά.”.
28. Λήψη απόφασης για καθορισμό τιμής χρέωσης αγωγών περιοχής Μεσονησίου.
29. Λήψη απόφασης για διαγραφή παραβάσεων ΚΟΚ από χρηματικούς καταλόγους με
αριθμό 814,816 και 817 του έτους 2013 συνολικού ποσού 23.721,00€
30. Λήψη απόφασης για έγκριση αποδοχής ποσού 52.150,00€ από 5η
εντολή μεταφοράς
πιστώσεων της ΣΑΤΑ 2013 στους δήμους για έργα & επενδυτικές δραστηριότητες.
31. Λήψη απόφασης για έγκριση αποδοχής ποσού 87.652,33€ από απόδοση ποσού που
αποτελεί το 1/12 του συνολ. Ποσού της Ε’ δόσης σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.
3756/09.
32. Λήψη απόφασης για έγκριση αποδοχής ποσού 1.691,20€ από οικονομική
τακτοποίηση προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης.
33. Λήψη απόφασης για έγκριση αποδοχής ποσού 11.951,80€ από πρόστιμα ΚΟΚ από
04/03/13-01/05/2013.
34. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 45,00 € στον κ. TOPI ASTRIT ως
αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
35. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 90,00 € στην κα KELI QEPΑRSI ως
αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
36. Λήψη απόφασης για ηλεκτροδότηση-υδροδότηση κοινοχρήστου χώρου στο ΟΤ 849.
37. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 140/2012 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Συλλόγου «Αγίου Σπυρίδωνα».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.