ÌÅÃÁÑÏ ÌÁÎÉÌÏÕ-Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÁÃÑÏÔÉÊÇÓ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÊÁÉ ÔÑÏÖÉÌÙÍ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÊÏÍÔÏÓ (ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ/EUROKINISSI)
Ï Õðïõñãüò ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí ÁëÝîáíäñïò Êïíôüò âãáßíåé áðï ôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ ìåôÜ ôçí óõíÜíôçóç ðïõ åß÷å ìå ôïí Ðñùèõðïõñãü óÞìåñá ÐÝìðôç 26 Éïõíßïõ 2008,óôï ÌÝãáñï Ìáãßìïõ (ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ/EUROKINISSI)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

X