Πρόχειρος Διαγωνισμός

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές για την “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ” με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, μεταξύ όσων πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 57.215,91 € περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012 . Η ανωτέρω προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Ελληνικού – Αργυρούπολης ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού (Ταχ. Δ/νση: Λεωφ.Κύπρου 68 , 16452 – Αργυρούπολη) την 12/6/2012 ημέρα Τρίτη. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10.30 π.μ και ώρα λήξης η 11.00 π.μ., κατά την οποίαν λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής που εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. των ειδών για τα οποία υποβάλλεται προσφορά , συνταγμένη σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Ακόμα η προσφορά θα συνοδεύεται απόδείγματα των προσφερομένων ειδών, που θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η προσκόμιση δειγμάτων, για όλα τα προσφερόμενα είδη, ΕΙΝΑΙ υποχρεωτική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο για τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή των τευχών της διακήρυξης, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Γραφείο Προμηθειών – τηλ. 213 2018 748 fax 210 9902 046).

Ο Δήμαρχος

Κορτζίδης Χρήστος

Πατήστε εδώ για τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πατήστε εδώ για τη ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.