Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Η Δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου Αττικής, διακηρύσσει ότι την 6/07/2012 ημέρα: Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.10:15 π.μ., θα διεξαχθεί Δημόσιος Πρόχειρος διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο, για την προμήθεια : Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, σε εκτέλεση της υπ. αρ. 288/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Ενδεικτικός προϋπολογισμός #15.322,23# Εuro, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν :

α. Έλληνες και αλλοδαποί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου

αντικειμένου.

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.

γ. Συνεταιρισμοί.

δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Έντυπα σχετικά με το διαγωνισμό δίνονται στα γραφεία του Δήμου, από τις 29/06/2012 ημέρα Παρασκευή από τους : κο Γεωργακόπουλο Δ. – Σταυριανόπουλο Γιώργο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη Δ/νση : Αγίου Δημητρίου 55 – Τ.Κ. 17341 – Άγιος Δημήτριος από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών, τηλέφωνο επικοινωνίας 210.97.68.672 .

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.